Merhabalar en iyi gpt yarları nasıl olmalı sizce
<?php

// OpenAI API anahtarınızı buraya ekleyin
$apiKey = 'sk-ApiKey'; // OpenAI hesabınızdan API anahtarınızı alın

// OpenAI API'nin bağlantı URL'si
$apiUrl = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions'; // v1/chat/completions endpointini kullanıyoruz

// ChatGPT'de kullanılacak prompt
$prompt = 'Web Tasarım" kelimesi ile alakalı 20 adet blog kategori başlığı yaz';

// Prompt'u daha açıklayıcı hale getiriyoruz
$prompt .= '

**Hedef*

* İlgi çekici ve bilgilendirici blog kategori başlıkları oluşturmak
* Farklı web tasarımı alt dallarını kapsamak
* SEO uyumlu başlıklar oluşturmak

**Örnek Başlıklar*

* Web Tasarımı 101: Başlangıç Rehberi
* Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) Nedir?
* Web Tasarımında Renk Psikolojisi
* Responsive Tasarım Nedir ve Neden Önemlidir?
* WordPress ile Blog Nasıl Açılır?

**Stop Karakterleri*

* "-"
* "**"

';

// OpenAI API'sına istek yapmak için gerekli olan curl ayarlarını hazırlıyoruz
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
CURLOPT_URL => $apiUrl,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 20,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
'model' => 'gpt-4-turbo-preview', // Kullanmak istediğiniz ChatGPT modeli
'messages' => [ // messages özelliğini ekliyoruz
[
'role' => 'system',
'content' => $prompt // Kullanıcı tarafından verilen prompt
]
],
'max_tokens' => 400, // Artırılmış maksimum token sayısı
'temperature' => 0.7, // Yaratıcılığı kontrol eden parametre (0 ile 1 arasında bir değer)
'stop' => ['-', '**'], // Cevabı iki tire ile sonlandırmak için kullanılacak karakterler
]),
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Content-Type: application/json',
'Authorization: Bearer ' . $apiKey,
],
]);

// OpenAI API'sından cevabı alıyoruz
$response = curl_exec($curl);

// curl işleminden sonra, curl özkaynağını serbest bırakıyoruz
curl_close($curl);

if ($response !== false) {
$data = json_decode($response, true);
$cevap = $data['choices'][0]['message']['content'];

// Cevapları listelemek için
foreach (explode('**', $cevap) as $baslik) {
echo '- ' . trim($baslik) . PHP_EOL;
}
} else {
echo "Hata";
}

?>