ÖZEL KARAKTERLİ KODLAR

© © ! ! _ _   Û Û
® ® " " ` ` ž ž Ü Ü
  # # a a Ÿ Ÿ Ý Ý
" " $ $ b b   Þ Þ
& & % % c c ¡ ¡ ß ß
&lt; < & & d d ¢ ¢ à à
&gt; > ' ' e e £ £ á á
&Agrave; À ( ( f f ¤ ¤ â â
&Aacute; Á ) ) g g ¥ ¥ ã ã
&Acirc; Â * * h h ¦ ¦ ä ä
&Atilde; Ã + + i i § § å å
&Auml; Ä , , j j ¨ ¨ æ æ
&Aring; Å - - k k © © ç ç
&AElig; Æ . . l l ª ª è è
&Ccedil; Ç / / m m « « é é
&Egrave; È 0 0 n n ¬ ¬ ê ê
&Eacute; É 1 1 o o ­ * ë ë
&Ecirc; Ê 2 2 p p ® ® ì ì
&Euml; Ë 3 3 q q ¯ ¯ í í
&Igrave; Ì 4 4 r r ° ° î î
&Iacute; Í 5 5 s s ± ± ï ï
&Icirc; Î 6 6 t t ² ² ð ð
&Iuml; Ï 7 7 u u ³ ³ ñ ñ
&ETH; Ð 8 8 v v ´ ´ ò ò
&Ntilde; Ñ 9 9 w w µ µ ó ó
&Otilde; Õ : : x x ¶ ¶ ô ô
&Ouml; Ö ; ; y y · · õ õ
&Oslash; Ø < < z z ¸ ¸ ö ö
&Ugrave; Ù = = { { ¹ ¹ ÷ ÷
&Uacute; Ú > > | | º º ø ø
&Ucirc; Û ? ? } } » » ù ù