sobdomainmi yoksa dizin mi daha etkili olur? - R10.net