Varlık Barışında Emsal Mahkeme Kararı - R10.net
 • 14-01-2021, 11:14:55
  #1
  Hayırlı olsun.

  EMSAL KARAR

  T.C. MANİSA VERGİ MAHKEMESİ
  ESAS NO : 2020/1865
  KARAR NO : 2020/2190

  DAVACI :
  DAVALI : BANAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Banaz/UŞAK

  DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90'ıncı maddesinin 6'ıncı ve 7'inci fıkralarındaki düzenlemelerden yararlanmak amacıyla 30.06.2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının 2017- 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiğinden bahisle beyannamede bulunarak gerçek usulde vergilendirilmesi gerektiği, bu hususta yaptığı başvurusunun zımnen reddedildiği, söz konusu başvurunun yasal düzenlemeye dayandığı, emsal nitelikte uygulamaların bulunduğu, ilgili düzenlemenin davacının yasal hakkı olduğu, dava konusu başvurunun zımnen reddine yönelik işlemin hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının 2017 ila 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiği, elde ettiği kazancına ilişkin davacı tarafından 30.06.2020 tarihli dilekçe beyanda bulunulduğu, 193 sayılı kanunun ilgili maddelerinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurunun zımnen reddedilmediği, mükellefiyet tesis edilerek davacının talebinin karşılandığı, işlemin hukuka aykırı olmadığından davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Manisa Vergi Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, davacı tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90'ıncı maddesinin 6'ıncı ve 7'inci fıkralarındaki düzenlemelerden yararlanmak amacıyla 30.06.2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemi ilişkindir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90. maddesinin 6. fıkrasında, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebileceği, bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebileceği, bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilineceği, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği ile 7. Fıkrasında, bu madde kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemeyeceği ile Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, internet üzerinden gelir elde ettiğinden bahisle 30.06.2020 tarihli dilekçe ile adına mükellefiyet tesis edilerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkralarından yararlandırılmasını talep ettiği, davalı idarenin mükellefiyet tesis ederek sistem üzerinden söz konusu yasal düzenlemelerden davacının yararlanmasına imkan tanımadığı, davacının başvurusunun zımnen reddedildiği, başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

  Olayda, davacının 2017- 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiği beyanı ile sabit olup, yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı elde edilen ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının yararlanması sistem üzerinden sağlanmayarak davacının başvurusunun zımnen reddedildiği anlaşılmıştır.

  Bu durumda; yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı gelir elde ederek, yurtdışından getirilen ekonomik varlıkların ekonomiye kazandırılması amacı taşıyan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının belirtilen yasal düzenlemeden yararlanmasına engel olunması hak ihlali anlamı taşıdığından ve devlet tarafından vatandaşlarına tanınan imkanın davalı idarece sistem üzerinden saf dışı bırakılması maddenin amacı ile bağdaşmadığından, internet üzerinden elde edilen bu gelirin mükellef tarafından beyan edilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi halinde %1 oranında vergi tarhiyatı yapılacağı yasal mevzuat gereği olduğundan, davalı idare tarafından mükellefiyet tesis edildikten sonra davacıya Gelir Vergisi Kanunu'na ek olarak getirilen maddeleri gereğince beyan edilen bu gelirleri nedeni ile sistem üzerinden söz konusu maddelerden yararlanmasına imkan tanımayarak davacının başvurusunu zımnen reddeden davalı idarenin dava konusu işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle; 1-Davanın KABULÜNE, 2-Dava konusu zımnen ret işleminin İPTALİNE, 3-Aşağıda dökümü yapılan 137,45-TL yargılama gideri ile davacı vekili lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 4-Artan posta avansının istemi halinde derhal; kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacı tarafa iadesine, 5-Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 6- 02/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • 14-01-2021, 11:17:24
  #2
  Tebrikler. Umarım birlikte çalışmamız icap etmez ama her ihtimale karşı sizi takibe alıyorum.
 • 14-01-2021, 11:20:26
  #3
  Enteresan ve güzel bir karar. Artıları eksileri tartışılabilir çünkü artık davalarla dikkat çekilirse devlet bu işe el atar ve vergi almayı kanunlaştırır. Çünkü google ofis açtı Türkiye'de..
 • 14-01-2021, 11:22:22
  #4
  Google ile ilgili çok haksızlık yapıldı bu ülkedeki genç girişimcilere.
 • 14-01-2021, 11:23:38
  #5
  Asıl bomba kararlara az kaldı biraz daha bekleyin
 • 14-01-2021, 15:14:47
  #6
  Varlık barışına başvurmadan önce incelemeye girmiş miydi mükellef?
 • 14-01-2021, 22:07:12
  #7
  chorock adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Varlık barışına başvurmadan önce incelemeye girmiş miydi mükellef?
  Bu idarenin bakış açısı. Hukuk açısından çok önemi yok.
 • 15-01-2021, 14:02:42
  #8
  Bu sanırım Varlık Barışı başvurusu red olanlar için emsal karar, yani varlık barışına başvurulmuş ama incelemede memurun kabul etmeyip vergi cezası kesmesini önlemeye emsal karar değil doğru mu anladım? @alcaym;
 • 15-01-2021, 15:44:11
  #9
  mcgoxel adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Bu sanırım Varlık Barışı başvurusu red olanlar için emsal karar, yani varlık barışına başvurulmuş ama incelemede memurun kabul etmeyip vergi cezası kesmesini önlemeye emsal karar değil doğru mu anladım? @alcaym;
  Aslında her ikisi için de emsal. Hiçbir müfettiş bu kararın davacısı için ben kararı dikkate almam incelemeyi yaparım diyemez. Ama vergi dairesi işlemini dikkate almıyorum diyebilir. Bu davacının imtiyazı burada. Davacı açısından incelenemezlik koruması doğmuştur.

  Bu yorumu benimseyen diğer mahkemeler içinse zaten vergi ve cezalar iptal edilecektir. O kararlarında eli kulağında.
Yukarı