Varlık barışını kullanan var mı? Google - Sayfa 2 - R10.net
 • 13-01-2021, 13:10:41
  #10
  Coşkun Çetin adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Varlık barışı özel yada tüzel olarak Türkiye harici x bir ülkede x bir bankada x bir para birimi ile olan paralarınızı Varlık Barışındaki şartlar doğrultusunda verilen sürede Türkiye'deki bankanız ve şubeniz'e talep iletip getirebileceğiniz yasal bir sistem. Sorduğunuz soruya göre para Türkiye'de mi farklı bir ülkede mi?

  Örneğin Kıbrıs'ta bir şirketiniz var. Şirket hesabınızdaki paralarınızı 30 Haziran 2021'e kadar bu olaydan faydalanıp vergisiz yasal sorun yaşamadan getirebilirsiniz.
  yani kısaca admin diyor ki gidin Kıbrıs'a bir offshore yada serbest bölgede şirket açın bu vergi sorununu kökten çözün, bu hükümet sistemi ile varlık barışı sayesinde kazandığınız tutarı yılda bir seferde şahsi hesabınıza toplu olarak alın. ne KDV ne gelir vergisi hepsinden muaf olursunuz. bu çözüm yıllardır uygulanıyor. bütün mesele o şirketi açabilmek.

  Mehmet Aydın ve Yasa dışı bahis olaylarından dolayı Kıbrıs'ta şirket açmak zorlaştı. Şirket kabullerini bakanlar kurulu onayı ile veriliyor.
 • 13-01-2021, 13:23:33
  #11
  ckuforum adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  yani kısaca admin diyor ki gidin Kıbrıs'a bir offshore yada serbest bölgede şirket açın bu vergi sorununu kökten çözün, bu hükümet sistemi ile varlık barışı sayesinde kazandığınız tutarı yılda bir seferde şahsi hesabınıza toplu olarak alın. ne KDV ne gelir vergisi hepsinden muaf olursunuz. bu çözüm yıllardır uygulanıyor. bütün mesele o şirketi açabilmek.

  Mehmet Aydın ve Yasa dışı bahis olaylarından dolayı Kıbrıs'ta şirket açmak zorlaştı. Şirket kabullerini bakanlar kurulu onayı ile veriliyor.
  Ben sadece devletin çıkardığı varlık barışı olayını anlattım. Kıbrıs'ta şirket kurmanın zorlaştığı doğru Bakanlar Kurulu onayı ile açılıyor artık.
 • 14-01-2021, 00:58:05
  #12
  Varlık barışı mahkeme kararlarını yakında paylaşacağız, az kaldı.
 • 14-01-2021, 00:58:32
  #13
  alcaym adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Varlık barışı mahkeme kararlarını yakında paylaşacağız, az kaldı.
  Konuya beni de etiketlerseniz sevinirim
 • 14-01-2021, 11:12:18
  #14
  Olmaz diyenler hala burada mı?

  EMSAL KARAR

  T.C. MANİSA VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/1865 KARAR NO : 2020/2190

  DAVACI :
  DAVALI : BANAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Banaz/UŞAK

  DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90'ıncı maddesinin 6'ıncı ve 7'inci fıkralarındaki düzenlemelerden yararlanmak amacıyla 30.06.2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının 2017- 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiğinden bahisle beyannamede bulunarak gerçek usulde vergilendirilmesi gerektiği, bu hususta yaptığı başvurusunun zımnen reddedildiği, söz konusu başvurunun yasal düzenlemeye dayandığı, emsal nitelikte uygulamaların bulunduğu, ilgili düzenlemenin davacının yasal hakkı olduğu, dava konusu başvurunun zımnen reddine yönelik işlemin hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının 2017 ila 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiği, elde ettiği kazancına ilişkin davacı tarafından 30.06.2020 tarihli dilekçe beyanda bulunulduğu, 193 sayılı kanunun ilgili maddelerinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurunun zımnen reddedilmediği, mükellefiyet tesis edilerek davacının talebinin karşılandığı, işlemin hukuka aykırı olmadığından davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Manisa Vergi Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, davacı tarafından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90'ıncı maddesinin 6'ıncı ve 7'inci fıkralarındaki düzenlemelerden yararlanmak amacıyla 30.06.2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemi ilişkindir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 90. maddesinin 6. fıkrasında, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebileceği, bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebileceği, bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilineceği, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği ile 7. Fıkrasında, bu madde kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemeyeceği ile Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, internet üzerinden gelir elde ettiğinden bahisle 30.06.2020 tarihli dilekçe ile adına mükellefiyet tesis edilerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkralarından yararlandırılmasını talep ettiği, davalı idarenin mükellefiyet tesis ederek sistem üzerinden söz konusu yasal düzenlemelerden davacının yararlanmasına imkan tanımadığı, davacının başvurusunun zımnen reddedildiği, başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Olayda, davacının 2017- 2019 yılları arasında internet üzerinden gelir elde ettiği beyanı ile sabit olup, yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı elde edilen ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının yararlanması sistem üzerinden sağlanmayarak davacının başvurusunun zımnen reddedildiği anlaşılmıştır.

  Bu durumda; yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı gelir elde ederek, yurtdışından getirilen ekonomik varlıkların ekonomiye kazandırılması amacı taşıyan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 90'ıncı maddesinin 6 ve 7'inci fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının belirtilen yasal düzenlemeden yararlanmasına engel olunması hak ihlali anlamı taşıdığından ve devlet tarafından vatandaşlarına tanınan imkanın davalı idarece sistem üzerinden saf dışı bırakılması maddenin amacı ile bağdaşmadığından, internet üzerinden elde edilen bu gelirin mükellef tarafından beyan edilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi halinde %1 oranında vergi tarhiyatı yapılacağı yasal mevzuat gereği olduğundan, davalı idare tarafından mükellefiyet tesis edildikten sonra davacıya Gelir Vergisi Kanunu'na ek olarak getirilen maddeleri gereğince beyan edilen bu gelirleri nedeni ile sistem üzerinden söz konusu maddelerden yararlanmasına imkan tanımayarak davacının başvurusunu zımnen reddeden davalı idarenin dava konusu işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle; 1-Davanın KABULÜNE, 2-Dava konusu zımnen ret işleminin İPTALİNE, 3-Aşağıda dökümü yapılan 137,45-TL yargılama gideri ile davacı vekili lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 4-Artan posta avansının istemi halinde derhal; kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacı tarafa iadesine, 5-Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 6- 02/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • 15-01-2021, 23:32:19
  #15
  @alcaym; anladığım kadarıyla google için varlık barışı oluyor. hatta geçmiş para için bile oluyor
Yukarı