• 14-05-2022, 13:15:02
  #1
  Destekleyen Ubuntu versiyonları:
  • Ubuntu Jammy 22.04 (LTS)
  • Ubuntu Impish 21.10
  • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
  • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)

  Önce docker engine kuralım.

  repoyu güncelleyerek başlayalım: (root olarak oturum açtığınızı düşünüyorum)
  apt-get update
  apt-get install \ ca-certificates \ curl \ gnupg \ lsb-release
  Docker Official GPG Key'i ekleyelim

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
  echo \ "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  komuyuyla stable repoyu kullanacağımızı belirtelim.

  apt-get update
  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
  Komutlarıyla Docker-Engine yükleyelim.

  apt-cache madison docker-ce
  komutuyla hangi versiyonu kurmak istediğimizi seçelim.

  docker-ce | 5:18.09.3~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:18.09.2~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:18.09.1~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:18.09.0~3-0~ubuntu-bionic | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 18.06.3~ce~3-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 18.06.2~ce~3-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 18.06.1~ce~3-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 18.06.0~ce~3-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  docker-ce | 18.03.1~ce~3-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages

  gibi bir çıktı ile karşılaşacaksınız.

  sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=<VERSION_STRING> containerd.io docker-compose-plugin
  komutuyla istediğimiz versiyonu kuralım. version_string yerine kurmak istediğiniz versiyonu yazın. 18.03.1~ce~3~0~ubuntu gibi..

  docker run hello-world
  komutuyla çalıştığını doğrulayın.
  Burada hem docker engine hem docker-compose kurmuş olduk.
  Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Portainer kurabiliriz, bundan sonra oluşturacağımız docker konteynerlerini bir arayüz vasıtasıyla kullanabiliriz ama nasıl kuracağım?

  şu komutları uygulayalım, ben var/app klasörü kullanıyorum siz isterseniz başka bir yere kurun.

  mkdir /var/app/portainer
  nano /var/app/portainer/docker-compose.yml (nano yüklü değilse başka editörde kullanabilirsiniz, veya apt-install nano ile kurulum yapabilirsiniz)

  editör içerisine:
  version: '3'
  services:
    portainer:
      image: portainer/portainer-ce:latest
      container_name: portainer
      restart: unless-stopped
      security_opt:
        - no-new-privileges:true
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - ./portainer-data:/data
    ports:
      - 9000:9000
  yazının sonuna indirme linki ekledim.

  bu girinti - çıkıntılar önemli dikkat edin.

  compose versiyon yüzünden kızarsa elle 2.4 olarak değiştirin sorun olmayacaktır.

  crtl+x Y ve enter tuşları ile editörü kaydedip kapatın.

  root@blabla:/var/app/portainer# docker-compose up -d
  konteyneri ayağa kaldırın.

  ip:9000 portu üzerinden portainer'a ulaşabilirsiniz.

  Şimdi bir de portainer üzerinden Nginx proxy manager kuralım.

  STACKS'lere tıklayın, ADD STACK'e tıklayın. Editöre
  version: "3"
  services:
    app:
      image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
      restart: unless-stopped
    ports:
       - '80:80' # Public HTTP Port
       - '443:443' # Public HTTPS Port
       - '81:81' # Admin Web Port
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
  satırlarını yapıştırın.

  yazının sonuna indirme linki ekledim.


  Editörün altında Enable Access Control butonu olacak, onu disable'a getirin.

  Deploy the stack diyin.

  Bitti gitti.

  Notlar:
  • yanlışlıkla kaynağa bastıktan sonra yazıyı tekrar yazmak zorunda kaldım :S
  • editör pek esnek değil bu nedenle compose file içerisindeki hizalar bozuldu, uğraştım ama düzeltemedim bu nedenle aşağıya 2 tane link bırakıyorum, compose file'lara bu linklerden ulaşabilirsiniz. kullanmadan önce ilgili klasörün içerisine koyduktan sonra dosya ismini docker-compose.yml olarak değiştirin.

  portainer compose file
  nginx proxy manager compose file