Phpde sessionBase kodu yerine ne kullanabilirim acaba? Yardım. - R10.net