Arkadaşlar merhaba. Excell de VBA ile 2k excell dosyasını tek sayfada alt alta eklemek istiyorum. Bir kod buldum fakat bu sayfa sayfa ekleme yapıyor. Bu kodu nasıl düzenlersem tek sayfada alt alta ekleyebilirim?

Sub HepsiniBirleştir()
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
yol = ThisWorkbook.Path
ad = ThisWorkbook.Name
ayrac = Application.PathSeparator
dosya = Dir(yol & ayrac & "*.xlsx")
Do While dosya <> ""
If dosya <> ad Then
Workbooks.Open yol & ayrac & dosya
Dim sayfa As Worksheet
For Each sayfa In Workbooks(dosya).Worksheets
sadi = sayfa.Name
Workbooks(ad).Activate
Workbooks(ad).Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Workbooks(dosya).Worksheets(sadi).Range("A:Z").Copy
Workbooks(ad).Sheets(Sheets.Count).Paste
Workbooks(ad).Sheets(Sheets.Count).Name = sadi
Next
Workbooks(dosya).Close
End If
dosya = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = True
End Sub