aşağıda kodları eklediğimde yazı küçülüyor farklı sayfalarda yazılar küçülmüyor ama bu sayfada ( diğer datatables olan sayfalardada aynı şekil ) sidebardaki yazıları küçültüyor? nerede hata yaptım?
<?php 
require 'header.php';

if(isset($_GET['sil']) && !empty($_GET['sil'])){
  

   $db->prepare("DELETE FROM tanimla WHERE tanimla_id = :id")->execute(array('id' => $_GET['sil']));
 
  
}


// $cek = $db->query("select * from randevu")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

?><html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Datatables</title>
</head>

<body>
<div class="container">

  <div class="col-md-12"><br>
    <table id="myTable" class="table table-responsive">
        <thead>
    <tr>
      <th>Müşteri İsim</th>
      <th>Plaka</th>
      <th>Hizmet</th>
      <th>Ürün</th>
      <th>Tutar</th>
      <th>Ek Tutar</th>
      <th>Tarih</th>
      <th>İşlem</th>
    
    </tr>
  </thead>
      </tr>
      <tbody>
  
  <?php 
     $tablo = $db->query("SELECT * FROM tanimla");
   while($row = $tablo->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){ extract($row); ?><tr>
  
  
  
 <td><?php $cek_1 = $db->query("select * from musteri where musteri_id='$tanimla_musteri' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_1['musteri_isim']; ?></td>
 <td><?php $cek_2 = $db->query("select * from plakalar where plakalar_id='$tanimla_plaka' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_2['plakalar_title']; ?></td>
 <td><?php $cek_3 = $db->query("select * from hizmetler where hizmetler_id='$tanimla_hizmet' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_3['hizmetler_title']; ?></td>
 <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from urunler where urunler_id='$tanimla_urun' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['urunler_1']; ?></td>
      <td><?php 
   
   if($tanimla_ek==""){ $tanimla_ek="0"; }
   
   echo @$asd = $tanimla_tutar+$tanimla_ek." TL"; 
   
   
   ?></td>
    <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from tanimla where tanimla_ek='$tanimla_ek' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['tanimla_ek']; ?></td>
       <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from tanimla where tanimla_tarih='$tanimla_tarih' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['tanimla_tarih']; ?></td>

      <td>
        
        <a href="?sil=<?php echo $tanimla_id ?>" class="btn btn-sm btn-danger randevuSil">Sil</a>
        </td>
    </tr>

     
   <?php } ?>
 
  </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/v/bs-3.3.7/jq-2.2.4/jszip-3.1.3/pdfmake-0.1.27/dt-1.10.15/b-1.3.1/b-html5-1.3.1/b-print-1.3.1/r-2.1.1/rg-1.0.0/datatables.min.css"/>

<script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/bs-3.3.7/jq-2.2.4/jszip-3.1.3/pdfmake-0.1.27/dt-1.10.15/b-1.3.1/b-html5-1.3.1/b-print-1.3.1/r-2.1.1/rg-1.0.0/datatables.min.js"></script>


<script>
    $('#myTable').DataTable({
      language: {
        info: "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ kayıt gösteriliyor.",
        infoEmpty:   "Gösterilecek hiç kayıt yok.",
        loadingRecords: "Kayıtlar yükleniyor.",
        zeroRecords: "Tablo boş",
        search: "Arama:",
        infoFiltered:  "(toplam _MAX_ kayıttan filtrelenenler)",
        buttons: {
          copyTitle: "Panoya kopyalandı.",
          copySuccess:"Panoya %d satır kopyalandı",
          copy: "Kopyala",
          print: "Yazdır",
        },

        paginate: {
          first: "İlk",
          previous: "Önceki",
          next: "Sonraki",
          last: "Son"
        },
      },
      dom: 'Bfrtip',
      buttons: [
        'copy', 'excel', 'pdf', 'print'
      ],
      responsive: true
    });
</script>


</body>
</html>

[B][/B]