Kodu yazalı bir hayli zaman geçti, Autoit son sürümde veya SMF son sürümde bazı şeyler değişmiş olabilir. Program internet explorer tabanlıdır; konu açılacak foruma internet explorer ile giriş yaptıktan sonra çalışmaktadır. Login işlemi için aşağıdaki kodda ""buraya kullanıcı adınızı girin" ve "buraya şifrenizi girin" yazan kısımları düzenleyebilirsiniz, ancak bu çalışmazsa internet explorerdan kendiniz giriş yapabilirsiniz. Bu örnekte "entr.txt" adlı dosyada İngilizce sözcük TAB karakteri anlamlar şeklinde bulunan veri İngilizce sözcük konu başlığı olacak şekilde forumda konu olarak açılmakta ve anlamlar konuya içerik olarak girilmektedir. Siz bunun yerine kendi konu başlığınız TAB karakteri içerik şeklinde konularınızı hazırlayıp forumda konu açtırabilirsiniz.
#cs ----------------------------------------------------------------------------

AutoIt Version: 3.3.8.1
Author: myName

Script Function:
Template AutoIt script.

#ce ----------------------------------------------------------------------------

; Script Start - Add your code below here
#include <IE.au3>
#include <GUIConstants.au3>


Dim $a
Dim $saniye
Dim $onsan

$d1=FileOpen("entr.txt", 128)
$pencere=GUICreate("SMFBot", 1000, 800)
GUISetBkColor(0x19A3BC)

$oIE = _IECreateEmbedded() ;making an embedded ie window
GUICtrlCreateObj($oIE, 0, 0, 1000, 800)

GUISetState(@SW_SHOW, $pencere)

_IENavigate($oIE, "http://www.*******.com/index.php?action=login")
Local $oForm = _IEFormGetObjByName($oIE, "frmLogin")
$oTextArea = _IEGetObjByName($oIE, "user")

$kontrol=_IEFormElementGetValue($oTextArea)

$b=_IEFormElementSetValue($oTextArea, "buraya kullanıcı adınızı girin")

$oTextArea2 = _IEGetObjByName($oIE, "passwrd")

$kontrol2=_IEFormElementGetValue($oTextArea2)

$b2=_IEFormElementSetValue($oTextArea2, "buraya şifrenizi girin")
Sleep(2000)
_IEFormSubmit($oForm)

Func SMFBot()

$a= FileReadLine($d1)
$soz=StringSplit($a, @TAB)
$anlamlar=StringReplace($soz[2], "", "(")
  $anlamlar=StringReplace($anlamlar, "", ")")
if StringLen($anlamlar)>25 Then $anlamlar=StringLeft($anlamlar, 25) & "..."

$baslik = "İngilizce " & $soz[1] & " ne demek? " & $anlamlar
_IENavigate($oIE, "http://www.******.com/index.php?action=post;board=583.0", 1)
Local $oForm = _IEFormGetObjByName($oIE, "postmodify")
$oTextArea = _IEGetObjByName($oIE, "subject")

$kontrol=_IEFormElementGetValue($oTextArea)

$b=_IEFormElementSetValue($oTextArea, $baslik)

$oTextArea2 = _IEGetObjByName($oIE, "message")

$kontrol2=_IEFormElementGetValue($oTextArea2)
$metin="" & $soz[1] & ": " & $soz[2]
$b2=_IEFormElementSetValue($oTextArea2, $metin)
Sleep(1000)
Local $oForm2 = _IEFormGetCollection($oIE, 1)
_IEFormSubmit($oForm2)

if $soz[1]="zygote" then
Sleep(2000)
Exit
Endif
EndFuncWhile 1
if @SEC <> $onsan then
$saniye = $saniye + 1
if $saniye>=5 then $saniye=0
if $saniye=1 then SMFBot()
$onsan=@SEC
Endif

$msg=GuiGetMsg()
Select
Case $msg=$GUI_EVENT_CLOSE
FileClose($d1)
Exit
EndSelect
Wend

Func _URIEncode($sData)
Local $aData = StringSplit(BinaryToString(StringToBinary($sData,4),1),"")
Local $nChar
$sData=""
For $i = 1 To $aData[0]
; ConsoleWrite($aData[$i] & @CRLF)
$nChar = Asc($aData[$i])
Switch $nChar
Case 45, 46, 48 To 57, 65 To 90, 95, 97 To 122, 126
$sData &= $aData[$i]
Case 32
$sData &= "+"
Case Else
$sData &= "%" & Hex($nChar,2)
EndSwitch
Next
Return $sData
EndFunc