Merhaba aslında sorunum basit ancak çözümü internette bulumadığım, için daha doğrusu ne diye araştırmalıyım emin olamadığım için sormak gereksinimi duyuyorum.
Soruma gelirsek internet üzerinden hali hazırda ayarladığım ses dosyalarını çoklu bir şekilde indirme yapmam gerekiyor ancak volley kullanırken asekron yapıda çalıştığı için for içinde sorun oluştuğunu fark ettim bende bir Thread.sleep(200) koyarak işi biraz yavaşlattım. Çalışmaya çalıştı ancak doğru olmadığını ve doğrusunu öğrenmek adına daha iyi nasıl yaparım diye sormak istedim.
İşte kodlarım:

public class InputStreamVolleyRequest extends Request<byte[]> {
  private final Response.Listener<byte[]> mListener;
  private Map<String, String> mParams;

  //create a static map for directly accessing headers
  public Map<String, String> responseHeaders;

  public InputStreamVolleyRequest(int method, String mUrl, Response.Listener<byte[]> listener,
                  Response.ErrorListener errorListener, HashMap<String, String> params) {
    // TODO Auto-generated constructor stub

    super(method, mUrl, errorListener);
    // this request would never use cache.
    setShouldCache(false);
    mListener = listener;
    mParams = params;
  }

  @Override
  protected Map<String, String> getParams()
      throws com.android.volley.AuthFailureError {
    return mParams;
  }

  @Override
  protected Response<byte[]> parseNetworkResponse(NetworkResponse response) {
    //Initialise local responseHeaders map with response headers received
    responseHeaders = response.headers;

    //Pass the response data here
    return Response.success(response.data, HttpHeaderParser.parseCacheHeaders(response));
  }

  @Override
  protected void deliverResponse(byte[] response) {
    mListener.onResponse(response);
  }

}
Bu özelleştirilmiş Volley request classım

class GetDowlandFile2 extends AsyncTask<String, Integer, String> {

private ProgressDialog progressDialog;
private KuranSound kuranSound;
private List<KuranAyet> kuranAyetList;
private NotificationManager mNotifyManager;
private NotificationCompat.Builder mBuilder;
private String channelId = "DowlandFile";
private InputStream input;
private BufferedOutputStream output;

public GetDowlandFile2(KuranSound kuranSound, List<KuranAyet> kuranAyetList) {
this.kuranSound = kuranSound;
this.kuranAyetList = kuranAyetList;
}

@Override
protected void onPreExecute() {
super.onPreExecute();
progressDialog = new ProgressDialog(view.getContext());
progressDialog.setMax(kuranAyetList.size());
progressDialog.setTitle(getSTR(R.string.app_name));
progressDialog.setMessage(getSTR(R.string.progress_dialog2));
progressDialog.setProgress(0);
progressDialog.setCancelable(false);
progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
progressDialog.show();

mNotifyManager = (NotificationManager) view.getContext().getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
mBuilder = new NotificationCompat.Builder(view.getContext(), channelId);
mBuilder.setContentTitle(getSTR(R.string.app_name))
.setContentText(getSTR(R.string.progress_dialog2))
.setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_vaktinde);

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId, "Dosya İndirme", NotificationManager.IMPORTANCE_LOW);
mNotifyManager.createNotificationChannel(channel);
}
}

@Override
protected String doInBackground(String... f_url) {
try {
File f = new File(view.getContext().getExternalCacheDir(), "KuranSound/" + kuranSound.getLink());
//Eğer dosya yoksa oluştur
if (!f.exists()) {
f.mkdirs();
}

for (int i = 0; i < kuranAyetList.size(); i++) {

File soundFile = new File(view.getContext().getExternalCacheDir(),
"KuranSound/" + kuranSound.getLink() + "/" + kuranAyetList.get(i).getSureno() + "_" + kuranAyetList.get(i).getAyetno() + ".mp3");

if (!soundFile.exists()) {

final int finalI = i;
InputStreamVolleyRequest request = new InputStreamVolleyRequest(Request.Method.GET,
view.getContext().getResources().getString(R.string.api_kuran) +
kuranSound.getLink() + "/" + kuranAyetList.get(i).getSureno() + "_" + kuranAyetList.get(i).getAyetno() + ".mp3",
new Response.Listener<byte[]>() {
@Override
public void onResponse(byte[] response) {
// TODO handle the response
try {
if (response != null) {
int count;
try {
input = new ByteArrayInputStream(response);
File sdCardDirectory = view.getContext().getExternalCacheDir();
File dowlandFile = new File(sdCardDirectory, "KuranSound/" +
kuranSound.getLink() + "/" +
kuranAyetList.get(finalI).getSureno() + "_" +
kuranAyetList.get(finalI).getAyetno() + ".mp3");

output = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(dowlandFile));
byte[] data = new byte[1024];

long total = 0;

while ((count = input.read(data)) != -1) {
total += count;
output.write(data, 0, count);
}


} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
} catch (Exception e) {
// TODO Auto-generated catch block
Log.d("KEY_ERROR", "UNABLE TO DOWNLOAD FILE");
e.printStackTrace();
}
}
}, new Response.ErrorListener() {

@Override
public void onErrorResponse(VolleyError error) {
// TODO handle the error
error.printStackTrace();
}
}, null);
RequestQueue mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(view.getContext(), new HurlStack());
request.setRetryPolicy(new DefaultRetryPolicy(50000, 5, DefaultRetryPolicy.DEFAULT_BACKOFF_MULT));
mRequestQueue.add(request);
}
//volley ile veri indirirken bir
// öncekinin işleminin bitmesi beklenmediği
// için burada bir bekleme ayarladım ancak çok sağlıklı değil.
Thread.sleep(200);
publishProgress(i + 1);
mBuilder.setProgress(kuranAyetList.size(), i + 1, false);
mNotifyManager.notify(10, mBuilder.build());

}
output.flush();
output.close();
input.close();


} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

return null;
}

@Override
protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
super.onProgressUpdate(values);
Integer currentProgress = values[0];
progressDialog.setProgress(currentProgress);
}

@Override
protected void onPostExecute(String file_url) {
if (progressDialog != null) {
progressDialog.dismiss();
kuranPageFragment.setKuanAyetExists();
mBuilder.setContentText("İndirme Tamamlandı.").setProgress(0, 0, false);
mNotifyManager.notify(10, mBuilder.build());
mNotifyManager.cancel(10);
KuranSoundFragment.this.dismiss();

}
}
}
Buda verileri indirmek için kullandığım AsyncTask classım.
Sorumu yinelemek gerekir ise Thread.sleep(200) olmaz ise yapı yanlış çalışıyor bası dosyaları indirmiyor. Sebebi az çok belli for içinde volley kütüphanesi asekron çalışıyor ancak bunun önüne nasıl başka yoldan geçerim. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.