• 06-12-2009, 13:47:46
  #1
  1/2
  Merhaba sayın r10 ailesi
  sizlerden bir ricam olucak
  eğer anlıyanınız varsa bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinrim.

  Benim sitenin kodları

  <?php
  //Bunlar fonksiyona gidecek değişkenler:
  //API Kullanıcı Adı : xxxx
  //API Şifre : sifre
  //Üye İşyeri Numarası: isyerino
  //Hedef Sunucu Adresi :https://vpos.est.com.tr/servlet/cc5ApiServer
  if($_POST['gonder']){
  [email protected]_connect("localhost","user","user") or die ("mysql_connect error sb");
  [email protected]_select_db("user",$baglan) or die ("Select database error sb");
  $dilkod=mysql_query("SET NAMES 'latin5'"); 
  				if($_POST['s']=="1-S") $tutar=39;
  				if($_POST['s']=="6-S") $tutar=79;
  				if($_POST['s']=="12-S") $tutar=109;
  				if($_POST['s']=="1-G") $tutar=49;
  				if($_POST['s']=="6-G") $tutar=89;
  				if($_POST['s']=="12-G") $tutar=119;
    $ApiName="apiname";  // Bankanın verdiği kullanıcı adı
    $Password="apisifre";  // Bankanın verdiği parola
    $ClientID="cliend";  // Bankanın verdiği istemci numarası
  $rs=mysql_query("SHOW TABLE STATUS LIKE 'kredisatis'");
  $rec = mysql_fetch_assoc($rs); 
    $OrderPreID=$rec['Auto_increment']; // Sipariş kodu, bu her sipariş için unique olmalı
            // Eğer ilk seferde provizyon alınamazsa ikinci seferde
            // sipariş numarası da değiştirilerek gönderilmelidir.
    $CCNumber=$_POST['c1'].$_POST['c2'].$_POST['c3'].$_POST['c4'];  // Kredi Kartı numarası
    $CCMonth=$_POST['c5'];  // Kart son kullanma tarihi ay
    $CCYear=$_POST['c6'];    // Kart son kullanma tarihi yıl
    $Cvv2=$_POST['c7'];    // Kart CVV2 kodu
    $Total=$tutar;    // Sipariş tutarı
    $CCName=$_POST['adi']." ".$_POST['soyadi'];    // Kart sahibinin adı
  // Onay mesajı ve Hata Kodları, isterseniz bu kısımlara başka fonksiyonlar ekleyebilirsiniz.
  // (Veritabanını güncelleme, yönlendirme vs...)
  
    $Approved="Onay alındı";
    $Error[0]="XML dosyası açılamadı";
    $Error[1]="Bankadan yanıt alınamadı";
    $Error[2]="Bankadan Onay alınamadı. Dönüş kodu: $ReturnCode";
    $Error[3]="CURL çalıştırılamadı";
  
  // Xml içeriğini parse etmek için gerekli fonksiyon
  // PHP5'in kendi fonksiyonları var fakat bu hem PHP4 hem de PHP5 uyumlu.
  
  function GetAttribute($XML,$Tag) {
    $StartTag = "<".$Tag.">";
    $EndTag = "</".$Tag.">";
    $StartPosition = strpos($XML, $StartTag);
    if ($StartPosition === false) {
      return false;
    }
    $EndPosition = strpos($XML, $EndTag);
    $EndPosition = $EndPosition+strlen($EndTag);
    $Position = $EndPosition;
    $EndPosition = $EndPosition-$StartPosition;
    $EndPosition = $EndPosition - strlen($EndTag);
    $Tag = substr ($XML, $StartPosition, $EndPosition);
    $Tag = substr ($Tag, strlen($StartTag));
    return $Tag;
  
  }
  
  // Ana fonksiyon bu:
  // return fonksiyonu yerine kendi sisteminize adapte etmek için gerekli kodları yazabilirsiniz.
  
  function EST_XML_Request($ApiName, $Password,$ClientID,$OrderPreID,$CCNumber,$CCMonth,$CCYear,$Cvv2,$Total,$CCName){ 
    $URL = "https://vpos.est.com.tr/servlet/cc5ApiServer";
    $XMLFile="request.xml";
    [email protected](@fopen($XMLFile, r), @filesize($XMLFile));
    if(!$XMLContent){
      return $Error[0];
    } else {
      $XMLContent=str_replace("{APINAME}",$ApiName,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{PASSWORD}",$Password,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CLIENTID}",$ClientID,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{ORDERID}",$OrderPreID,$XMLContent) ;
      $XMLContent=str_replace("{CCNUMBER}",$CCNumber,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCMONTH}",$CCMonth,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCYEAR}",$CCYear,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CVV2}",$Cvv2,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{TOTAL}",$Total,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCNAME}",$CCName,$XMLContent);
      $Parameters = "DATA=".$XMLContent;
  
      if($CurlHolder = curl_init()){
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_URL,$URL); // Sanal Pos'a bağlanıyoruz
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2); // SSL sertifikasındaki IP'yi kontrol ediyoruz
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); // Dönen sonucu ekrana yazdırmaması için 1 olmalı
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_TIMEOUT, 30); // Zaman aşımı
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_POSTFIELDS, $Parameters); // Veriyi gönderiyoruz.
        $XMLResponse = curl_exec($CurlHolder); // Dönen sonucu değişkene aktarıyoruz
  
        if(!$XMLResponse){
          return $Error[1];
        } else {
          
  				
  				$ReturnCode = GetAttribute($XMLResponse,"ProcReturnCode"); // İşlem Kodu
          $OrderID = GetAttribute($XMLResponse,"OrderId"); // Gönderdiğimiz sipariş kodu aynen geri dönmesi lazım
          $Response = GetAttribute($XMLResponse,"Response"); // Sonuç
  /////////////////////////
  					$aciklama=$Response;
  					$user_id=$_POST['user_id'];
  					$fldIslemTarih="d.m.Y";
  					$fldIslemSaat="H:i:s";
  					$satis_rumuz=$_SESSION['partner_kullanici'];
  					$sql="INSERT INTO kredisatis (user_id, rumuz, trankod, islem_no, batch_no, islem_tarih, islem_saat, retrrefno, provizyon, tutar, aciklama, site_kod) VALUES ('$user_id', '$satis_rumuz', '$FldTranKod', '$fldIslemNo', '$fldBatchNo', '$fldIslemTarih', '$fldIslemSaat', '$fldRetrRefNo', '$provizyon_kod', '$tutar', '$aciklama', '1')";
  					$kredisatis_ekle=mysql_query($sql) or die("$sql");
  //////////////////////////				
  				if($Response=="Approved" && $ReturnCode=="00"){
            ///ödeme başarılı
  						if($_POST['s'] and $_POST['user_id']){
  						$simdi=mktime(date("H"),date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
  						$sure_yetki=explode('-',$_POST['s']);
  						$yukseltilen_tarih=$simdi+(2592000*$sure_yetki[0]);
  						$user_id=$_POST['user_id'];
  						$bitis_tarih_update=mysql_query("update kullanici set bitis_tarih=$yukseltilen_tarih, yetki='$sure_yetki[1]' where kullanici_id='$user_id'") or die("hata");
  	//üyelik yükseltmenin ortaklık sistemine etkisi
  		[email protected]_result(mysql_query("select ref_code from kullanici where kullanici_id='$user_id'"),0,"ref_code");
  						if($uye_ref_code<>""){
  				if($sure_yetki[1]=="S") $yukselt_puan=1000; $yukselt_tur="SILVER";
  				if($sure_yetki[1]=="G") $yukselt_puan=1300; $yukselt_tur="GOLD";
  				$hit_ip=getenv("REMOTE_ADDR");
  				$hit_zaman=date("Y-m-d H:i:s");
  				$hit_tarih=date("Y-m-d");
  				$hit_ekle=mysql_query("INSERT INTO ortak_hit (hit_zaman, hit_tarih, hit_ip, hit_tur, ref_code, yaptigi_uye, hit_puan, hit_durum, hit_key) VALUES ('$hit_zaman', '$hit_tarih', '$hit_ip', '$yukselt_tur', '$uye_ref_code', '$user_id', '$yukselt_puan','1', '1')");
  				[email protected]_result(mysql_query("select kullanici_id from ortak where ref_code='$uye_ref_code'"),0,"kullanici_id");
  				$alacak=$yukselt_puan*0.01;
  				$hesap_aktar_sorgu=mysql_query("INSERT INTO ortak_hesap (islem_tarih, islem_zaman, borc, alacak, ortak_id) VALUES ('$hit_tarih','$hit_zaman', '0', '$alacak', '$u_id')") or die("hesap aktarma hatası");
  				$kullanici_ref_code_update=mysql_query("update kullanici set ref_code='' where kullanici_id='$user_id'");
  		}
  						if($bitis_tarih_update){
  							echo("<script>
  									alert('ödeme tamamlandı teşekkür ederiz');
  									window.open('http://www.siteadi.com/exit.php', 'zevkli');
  									window.close();
  								</script>");
  						}
  					}
  
  					///
  					//return $Approved;
          } else {
            return $Error[2];
          }
        }
      } else {
        return $Error[3];
      }
    }
  }
  
  // Fonksiyonu çağırıp sonucu ekrana yazdırıyoruz.
  echo EST_XML_Request($ApiName,$Password,$ClientID,$OrderPreID,$CCNumber,$CCMonth,$CCYear,$Cvv2,$Total,$CCName);
  mysql_close($baglan);
  }
  else{
  ?>
  <form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']);?>" method="post" onSubmit="return formkontrol(this);">
  
      <input type="hidden" name="user_id" value="<? echo $_GET['user_id']; ?>"/>
  
      <table border="0" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
   <tr>
  
    <td width="750" background="img/bg_uyelikyukselt_ust.jpg" height="125" align="center"><p class="tit"><span style="font-size: 30pt; font-weight: 700">Kredi 
  
     
  
     Kartı İle Ödeme</span></p></td>
  
   </tr>
  
   <tr>
  
    <td width="750"><table border="0" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_silver.gif" width="350" height="37" /></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td bgcolor="#F1F2F3"><table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td>&nbsp;</td>
  
         </tr>
  
         <tr>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table83" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
            <td><table border="0" width="100%" id="table57" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table58" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="1-S" id="radio3" <? if($_GET['s']=="1-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>1 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(39 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table59" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="3-S" id="radio4" <? if($_GET['s']=="3-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>6 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(79 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table60" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="6-S" id="radio2" <? if($_GET['s']=="6-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>12 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(109 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             
  
            </table></td>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_silver_kapa.gif" width="350" height="10" /></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table7" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_gold.gif" width="350" height="37" /></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td bgcolor="#F8F6EA"><table border="0" width="100%" id="table8" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td>&nbsp;</td>
  
         </tr>
  
         <tr>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table95" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
            <td><table border="0" width="100%" id="table69" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table70" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="1-G" id="radio6" <? if($_GET['s']=="1-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>1 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(49 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table71" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="3-G" id="radio7" <? if($_GET['s']=="3-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>6 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(89 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table72" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="6-G" id="radio8" <? if($_GET['s']=="6-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>12               aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(119 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             
  
            </table></td>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_gold_kapa.gif" width="350" height="10" /></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="14" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="18" height="22">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" align="right"><table border="0" id="table111" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/kk.jpg" width="171" height="187" /></td>
  
        <td width="15">&nbsp;</td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table102" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table103" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Adınız *</p></td>
  
          <td><input name="adi" type="text" id="adi" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="34" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table104" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Soyadınız *</p></td>
  
          <td><input name="soyadi" type="text" id="soyadi" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="34" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table105" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Kart No *</p></td>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table110" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td><input name="c1" type="text" id="c1" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c2" type="text" id="c2" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c3" type="text" id="c3" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c4" type="text" id="c4" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table106" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Son. Kul. Tar.*</p></td>
  
          <td><table border="0" id="table109" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td><span style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium; padding-left:5; padding-right:5; padding-top:0; padding-bottom:0">
  
             <select name="c5" class="ari9_gri" id="c5" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #616161; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
  
              <option value="01">01</option>
  
              <option value="02">02</option>
  
              <option value="03">03</option>
  
              <option value="04">04</option>
  
              <option value="05">05</option>
  
              <option value="06">06</option>
  
              <option value="07">07</option>
  
              <option value="08">08</option>
  
              <option value="09">09</option>
  
              <option value="10">10</option>
  
              <option value="11">11</option>
  
              <option value="12">12</option>
  
             </select>
  
             <select name="c6" class="ari9_gri" id="select2" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #616161; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
  
              <option value="07">2007</option>
  
              <option value="08">2008</option>
  
              <option value="09">2009</option>
  
              <option value="10">2010</option>
  
              <option value="11">2011</option>
  
              <option value="12">2012</option>
  
              <option value="13">2013</option>
  
              <option value="14">2014</option>
  
             </select>
  
            </span></td>
  
            <td width="12">&nbsp;</td>
  
            <td><p class="btn02"></p></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table107" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">CVC No *</p></td>
  
          <td><input name="c7" type="text" id="c7" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="8"><p class="cins_cift"></p></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table108" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02"></p></td>
  
          <td align="right"><p class="btn02">
  
           <input name="gonder" type="submit" id="gonder" value="::::: ÖDEMEYİ YAP ::::::" />
  
          </p></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><p class="btn02 style1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Güzenlik ve Gizlilik Prensiplerimiz</p></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
    </table></td>
  
   </tr>
  
   <tr>
  
    <td width="750"><table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td><ul>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı numaranız, en yüksek güvenlikli sayfalarda, 128 bit şifrelenmiş olarak alınır</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı bilgileriniz kesinlike sistem veritabanında ( kayıtlarında ) tutulmaz .Girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileri doğrudan bankaya gönderilir.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Üyeliğiniz bittikten sonra sizden habersiz , sizin onayınız olmadan hiç bir  şekilde kredi kartınızdan para çekilip üyeliğiniz uzatılmaz.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı bilgilerinizi sadece site üzerinde doldurduğunuz ödeme formunda kullanınız. Başka hiç bir yoldan (telefon, e-posta, faks, vb.) kredi kartı bilgileriniz tarafımızca istenilmeyecektir.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Formu doldurduktan sonra sadece 1 kere gönder butonuna tıklayınız.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Dikkat : Üyelik satışlarımız kesindir.Üyelik iptali yalnızca site yönetimi'nin takdirine kalmıştır.</font></div>
  
       </li>
  
      </ul></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
    </table></td>
  
   </tr>
  
  </table>
  
  </form>
  <?
  }
  ?>

  Yukarıdaki kodlar Benim satış sayfasının kodları
  aşağıdakilerde örnek firma tarafından verilen kodlar
 • Sponsor Reklam
 • 06-12-2009, 13:48:24
  #2
  1/2
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/XML; charset=utf-8" />
    <title>KREDI KART REQUEST/RESPONSE TEST SAYFASI - PHP</title>
  </head>
  <body>
  <?PHP
  if($_POST['submit'] != "")
  {
  	//=========================================================================================
  	//Post edilen objeleri yakala
  	//=========================================================================================
  	$KART_SAHIBI = $_POST['txt1'];
  	$KART_NO = $_POST['txt2'];
  	$KART_AY = $_POST['txt3'];
  	$KART_YIL = $_POST['txt4'];
  	$KART_CV2 = $_POST['txt5'];
  	$KART_TIPI = $_POST['sel1'];
  	$CEKILECEK_TUTAR = $_POST['sel2'];
  	$TAKSIT_SAYISI	= 0;
  	//=========================================================================================
  	//Posa ait bilgiler
  	//=========================================================================================	
  	$API_USER_NAME = "user"; //Sabit
  	$API_USER_PASS = "sifre"; //Sabit
  	$CLIENT_ID = "id"; //Sabit
  	//=========================================================================================
  	$ISLEM_ID = "BGS".rand(1000000,9999999);
  	$PARA_BIRIMI = "USD"; // Sabit
  	$ISLEM_TIPI = "S"; //Sabit
  	$REMOTE_IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  	//=========================================================================================
  	//Değişkene atanan verileri XML şablona yerleştir
  	//=========================================================================================
  	$xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  	<CCRequest>	
  	<LoginInfo>
  		<Name>'.$API_USER_NAME.'</Name>
  		<Password>'.$API_USER_PASS.'</Password>
  		<ClientId>'.$CLIENT_ID.'</ClientId>
  	</LoginInfo>
  	<CardInfo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Number>'.$KART_NO.'</Number>
  		<ExpiresMonth>'.$KART_AY.'</ExpiresMonth>
  		<ExpiresYear>'.$KART_YIL.'</ExpiresYear>
  		<Cvv2Val>'.$KART_CV2.'</Cvv2Val>
  		<Type>'.$KART_TIPI.'</Type>
  		<Total>'.$CEKILECEK_TUTAR.'</Total>
  		<Instalment>'.$TAKSIT_SAYISI.'</Instalment>
  	</CardInfo>	
  	<TransInfo>
  		<OrderId>'.$ISLEM_ID.'</OrderId>
  		<Currency>'.$PARA_BIRIMI.'</Currency>
  		<Mode>'.$ISLEM_TIPI.'</Mode>
  	</TransInfo>
  	<BillTo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Street1></Street1>
  		<Street2></Street2>
  		<Street3></Street3>
  		<StateProv></StateProv>
  		<City></City>
  		<PostalCode></PostalCode>
  		<Country></Country>
  		<Company></Company>
  		<TelVoice></TelVoice>
  		<Email></Email>
  		<IpAdr>'.$REMOTE_IP.'</IpAdr>
  	</BillTo>
  	<ShipTo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Street1></Street1>
  		<Street2></Street2>
  		<Street3></Street3>
  		<StateProv></StateProv>
  		<City></City>	
  		<PostalCode></PostalCode>
  		<Country></Country>
  		<Company></Company>
  		<TelVoice></TelVoice>
  		<Email></Email>
  		<IpAdr>'.$REMOTE_IP.'</IpAdr>
  	</ShipTo>
  	</CCRequest>';
  	
  	$url = "https://webservices.parkodeme.com/";
  	$ch = curl_init();
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); 
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 4); 
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
  	$result = curl_exec($ch);
  	curl_close($ch);
  
  	//=========================================================================================
  	//Bu kısımda sunucudan dönen XML deki tüm dalları ayrı ayrı çekip ekrana yazdırıyoruz.
  	//Yada bunu kullanmayıp echo($result); ile geri dönen XML i de alabiliriz.
  	//=========================================================================================	
  	if( preg_match( '~<ErrCode>(.*)</ErrCode>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Hata Kodu:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<ErrMsg>(.*)</ErrMsg>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Hata Açıklaması:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<SubErrCode>(.*)</SubErrCode>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Alt Hata Kodu:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<SubErrMsg>(.*)</SubErrMsg>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Alt Hata Açıklması:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<OrderId>(.*)</OrderId>~s', $result, $oku))
  		echo trim("OrderId:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<Response>(.*)</Response>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Sonuç:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<TransId>(.*)</TransId>~s', $result, $oku))
  		echo trim("TransectionId:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<TransTime>(.*)</TransTime>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Transection Time:".$oku[1]."<br>");
  
  	exit(); 
  }
  ?>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
   <table width="60%" border="1" align="center">
    <tr>
     <td><div align="center"> KREDI KART REQUEST TEST SAYFASI - PHP</div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
      <tr>
       <td width="33%">Kart Sahibinin Adı Soyadı </td>
       <td width="2%"><div align="center">:</div></td>
       <td width="65%"><input name="txt1" type="text" id="txt1" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Kart Numarası </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt2" type="text" id="txt2" maxlength="16" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Son Kullanma Tarihi (MM/YY) </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt3" type="text" id="txt3" size="5" maxlength="2" />
          <input name="txt4" type="text" id="txt4" size="5" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Kart Tipi </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><select name="sel1" id="sel1">
        <option value="MC" selected="selected">MasterCard</option>
        <option value="VI">Visa</option>
        <option value="VE">Visa Electron</option>
        <option value="DC">Dinners Club</option>
        <option value="AM">Amex</option>
        <option value="VD">Visa Delta</option>
        <option value="SO">Solo</option>
        <option value="DI">Discover</option>
        <option value="JC">JCB</option>
        <option value="LA">Laser</option>
        <option value="MD">Maestro</option>
        <option value="SW">Switch</option>
       </select>     </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Cvv2</td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt5" type="text" id="txt5" size="6" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Çekilecek Tutar </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><select name="sel2" id="sel2">
        <option value="1.00" selected="selected">1 USD</option>
        <option value="5.00">5 USD</option>
        <option value="10.00">10 USD</option>
        <option value="50.00">50 USD</option>
        <option value="100.00">100 USD</option>
       </select>     </td>
      </tr>
     </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><div align="right">
      <input name="submit" type="submit" id="submit" value="Şimdi Gönder" />
     </div></td>
    </tr>
   </table>
  </form>
  </body>
  </html>

  Bunu nasıl yapabiliriz acaba
  yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar
  yardımcı olabilcek arkadaşlara ücretisz hosting verebilrim
  10 gb alan 100 gb bw hediye olarak vericeğim
  saygılar
 • 06-12-2009, 14:24:24
  #3
  1/2
  normal formdan post edeceksin gerekli alanları. diğer işlemleri bu kod yapıyor zaten
 • 08-12-2009, 16:12:13
  #4
  1/2
  BHCoder adlı üyeden alıntı
  normal formdan post edeceksin gerekli alanları. diğer işlemleri bu kod yapıyor zaten
  olurmu hocam
  öyle
  sql ler update ediyor
  tam kodları adapte etmek laızm
 • 13-12-2009, 00:35:30
  #5
  1/2
  bakabilcek yokmu arkadaşlar yardımcı olabilcek arkadaşa 1 gb host vericeğim 1 yıl
  [email protected]
  lütfen yardımcı olabilcek arkadaş var ise msn mi eklesin

  iyi calişmalar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319