Aspire
Koineks
 • 06-12-2009, 13:47:46
  #1
  1/2
  Merhaba sayın r10 ailesi
  sizlerden bir ricam olucak
  eğer anlıyanınız varsa bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinrim.

  Benim sitenin kodları

  <?php
  //Bunlar fonksiyona gidecek değişkenler:
  //API Kullanıcı Adı : xxxx
  //API Şifre : sifre
  //Üye İşyeri Numarası: isyerino
  //Hedef Sunucu Adresi :https://vpos.est.com.tr/servlet/cc5ApiServer
  if($_POST['gonder']){
  $baglan=@mysql_connect("localhost","user","user") or die ("mysql_connect error sb");
  $db_sec=@mysql_select_db("user",$baglan) or die ("Select database error sb");
  $dilkod=mysql_query("SET NAMES 'latin5'"); 
  				if($_POST['s']=="1-S") $tutar=39;
  				if($_POST['s']=="6-S") $tutar=79;
  				if($_POST['s']=="12-S") $tutar=109;
  				if($_POST['s']=="1-G") $tutar=49;
  				if($_POST['s']=="6-G") $tutar=89;
  				if($_POST['s']=="12-G") $tutar=119;
    $ApiName="apiname";  // Bankanın verdiği kullanıcı adı
    $Password="apisifre";  // Bankanın verdiği parola
    $ClientID="cliend";  // Bankanın verdiği istemci numarası
  $rs=mysql_query("SHOW TABLE STATUS LIKE 'kredisatis'");
  $rec = mysql_fetch_assoc($rs); 
    $OrderPreID=$rec['Auto_increment']; // Sipariş kodu, bu her sipariş için unique olmalı
            // Eğer ilk seferde provizyon alınamazsa ikinci seferde
            // sipariş numarası da değiştirilerek gönderilmelidir.
    $CCNumber=$_POST['c1'].$_POST['c2'].$_POST['c3'].$_POST['c4'];  // Kredi Kartı numarası
    $CCMonth=$_POST['c5'];  // Kart son kullanma tarihi ay
    $CCYear=$_POST['c6'];    // Kart son kullanma tarihi yıl
    $Cvv2=$_POST['c7'];    // Kart CVV2 kodu
    $Total=$tutar;    // Sipariş tutarı
    $CCName=$_POST['adi']." ".$_POST['soyadi'];    // Kart sahibinin adı
  // Onay mesajı ve Hata Kodları, isterseniz bu kısımlara başka fonksiyonlar ekleyebilirsiniz.
  // (Veritabanını güncelleme, yönlendirme vs...)
  
    $Approved="Onay alındı";
    $Error[0]="XML dosyası açılamadı";
    $Error[1]="Bankadan yanıt alınamadı";
    $Error[2]="Bankadan Onay alınamadı. Dönüş kodu: $ReturnCode";
    $Error[3]="CURL çalıştırılamadı";
  
  // Xml içeriğini parse etmek için gerekli fonksiyon
  // PHP5'in kendi fonksiyonları var fakat bu hem PHP4 hem de PHP5 uyumlu.
  
  function GetAttribute($XML,$Tag) {
    $StartTag = "<".$Tag.">";
    $EndTag = "</".$Tag.">";
    $StartPosition = strpos($XML, $StartTag);
    if ($StartPosition === false) {
      return false;
    }
    $EndPosition = strpos($XML, $EndTag);
    $EndPosition = $EndPosition+strlen($EndTag);
    $Position = $EndPosition;
    $EndPosition = $EndPosition-$StartPosition;
    $EndPosition = $EndPosition - strlen($EndTag);
    $Tag = substr ($XML, $StartPosition, $EndPosition);
    $Tag = substr ($Tag, strlen($StartTag));
    return $Tag;
  
  }
  
  // Ana fonksiyon bu:
  // return fonksiyonu yerine kendi sisteminize adapte etmek için gerekli kodları yazabilirsiniz.
  
  function EST_XML_Request($ApiName, $Password,$ClientID,$OrderPreID,$CCNumber,$CCMonth,$CCYear,$Cvv2,$Total,$CCName){ 
    $URL = "https://vpos.est.com.tr/servlet/cc5ApiServer";
    $XMLFile="request.xml";
    $XMLContent=@fread(@fopen($XMLFile, r), @filesize($XMLFile));
    if(!$XMLContent){
      return $Error[0];
    } else {
      $XMLContent=str_replace("{APINAME}",$ApiName,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{PASSWORD}",$Password,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CLIENTID}",$ClientID,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{ORDERID}",$OrderPreID,$XMLContent) ;
      $XMLContent=str_replace("{CCNUMBER}",$CCNumber,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCMONTH}",$CCMonth,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCYEAR}",$CCYear,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CVV2}",$Cvv2,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{TOTAL}",$Total,$XMLContent);
      $XMLContent=str_replace("{CCNAME}",$CCName,$XMLContent);
      $Parameters = "DATA=".$XMLContent;
  
      if($CurlHolder = curl_init()){
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_URL,$URL); // Sanal Pos'a bağlanıyoruz
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2); // SSL sertifikasındaki IP'yi kontrol ediyoruz
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); // Dönen sonucu ekrana yazdırmaması için 1 olmalı
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_TIMEOUT, 30); // Zaman aşımı
        curl_setopt($CurlHolder, CURLOPT_POSTFIELDS, $Parameters); // Veriyi gönderiyoruz.
        $XMLResponse = curl_exec($CurlHolder); // Dönen sonucu değişkene aktarıyoruz
  
        if(!$XMLResponse){
          return $Error[1];
        } else {
          
  				
  				$ReturnCode = GetAttribute($XMLResponse,"ProcReturnCode"); // İşlem Kodu
          $OrderID = GetAttribute($XMLResponse,"OrderId"); // Gönderdiğimiz sipariş kodu aynen geri dönmesi lazım
          $Response = GetAttribute($XMLResponse,"Response"); // Sonuç
  /////////////////////////
  					$aciklama=$Response;
  					$user_id=$_POST['user_id'];
  					$fldIslemTarih="d.m.Y";
  					$fldIslemSaat="H:i:s";
  					$satis_rumuz=$_SESSION['partner_kullanici'];
  					$sql="INSERT INTO kredisatis (user_id, rumuz, trankod, islem_no, batch_no, islem_tarih, islem_saat, retrrefno, provizyon, tutar, aciklama, site_kod) VALUES ('$user_id', '$satis_rumuz', '$FldTranKod', '$fldIslemNo', '$fldBatchNo', '$fldIslemTarih', '$fldIslemSaat', '$fldRetrRefNo', '$provizyon_kod', '$tutar', '$aciklama', '1')";
  					$kredisatis_ekle=mysql_query($sql) or die("$sql");
  //////////////////////////				
  				if($Response=="Approved" && $ReturnCode=="00"){
            ///ödeme başarılı
  						if($_POST['s'] and $_POST['user_id']){
  						$simdi=mktime(date("H"),date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
  						$sure_yetki=explode('-',$_POST['s']);
  						$yukseltilen_tarih=$simdi+(2592000*$sure_yetki[0]);
  						$user_id=$_POST['user_id'];
  						$bitis_tarih_update=mysql_query("update kullanici set bitis_tarih=$yukseltilen_tarih, yetki='$sure_yetki[1]' where kullanici_id='$user_id'") or die("hata");
  	//üyelik yükseltmenin ortaklık sistemine etkisi
  		$uye_ref_code=@mysql_result(mysql_query("select ref_code from kullanici where kullanici_id='$user_id'"),0,"ref_code");
  						if($uye_ref_code<>""){
  				if($sure_yetki[1]=="S") $yukselt_puan=1000; $yukselt_tur="SILVER";
  				if($sure_yetki[1]=="G") $yukselt_puan=1300; $yukselt_tur="GOLD";
  				$hit_ip=getenv("REMOTE_ADDR");
  				$hit_zaman=date("Y-m-d H:i:s");
  				$hit_tarih=date("Y-m-d");
  				$hit_ekle=mysql_query("INSERT INTO ortak_hit (hit_zaman, hit_tarih, hit_ip, hit_tur, ref_code, yaptigi_uye, hit_puan, hit_durum, hit_key) VALUES ('$hit_zaman', '$hit_tarih', '$hit_ip', '$yukselt_tur', '$uye_ref_code', '$user_id', '$yukselt_puan','1', '1')");
  				$u_id=@mysql_result(mysql_query("select kullanici_id from ortak where ref_code='$uye_ref_code'"),0,"kullanici_id");
  				$alacak=$yukselt_puan*0.01;
  				$hesap_aktar_sorgu=mysql_query("INSERT INTO ortak_hesap (islem_tarih, islem_zaman, borc, alacak, ortak_id) VALUES ('$hit_tarih','$hit_zaman', '0', '$alacak', '$u_id')") or die("hesap aktarma hatası");
  				$kullanici_ref_code_update=mysql_query("update kullanici set ref_code='' where kullanici_id='$user_id'");
  		}
  						if($bitis_tarih_update){
  							echo("<script>
  									alert('ödeme tamamlandı teşekkür ederiz');
  									window.open('http://www.siteadi.com/exit.php', 'zevkli');
  									window.close();
  								</script>");
  						}
  					}
  
  					///
  					//return $Approved;
          } else {
            return $Error[2];
          }
        }
      } else {
        return $Error[3];
      }
    }
  }
  
  // Fonksiyonu çağırıp sonucu ekrana yazdırıyoruz.
  echo EST_XML_Request($ApiName,$Password,$ClientID,$OrderPreID,$CCNumber,$CCMonth,$CCYear,$Cvv2,$Total,$CCName);
  mysql_close($baglan);
  }
  else{
  ?>
  <form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']);?>" method="post" onSubmit="return formkontrol(this);">
  
      <input type="hidden" name="user_id" value="<? echo $_GET['user_id']; ?>"/>
  
      <table border="0" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
   <tr>
  
    <td width="750" background="img/bg_uyelikyukselt_ust.jpg" height="125" align="center"><p class="tit"><span style="font-size: 30pt; font-weight: 700">Kredi 
  
     
  
     Kartı İle Ödeme</span></p></td>
  
   </tr>
  
   <tr>
  
    <td width="750"><table border="0" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_silver.gif" width="350" height="37" /></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td bgcolor="#F1F2F3"><table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td>&nbsp;</td>
  
         </tr>
  
         <tr>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table83" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
            <td><table border="0" width="100%" id="table57" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table58" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="1-S" id="radio3" <? if($_GET['s']=="1-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>1 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(39 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table59" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="3-S" id="radio4" <? if($_GET['s']=="3-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>6 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(79 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table60" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="6-S" id="radio2" <? if($_GET['s']=="6-S") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>12 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#0066FF"><b>(109 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             
  
            </table></td>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_silver_kapa.gif" width="350" height="10" /></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table7" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_gold.gif" width="350" height="37" /></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td bgcolor="#F8F6EA"><table border="0" width="100%" id="table8" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td>&nbsp;</td>
  
         </tr>
  
         <tr>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table95" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
            <td><table border="0" width="100%" id="table69" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table70" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="1-G" id="radio6" <? if($_GET['s']=="1-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>1 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(49 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table71" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="3-G" id="radio7" <? if($_GET['s']=="3-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>6 
  
                 
  
                 aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(89 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             <tr>
  
              <td height="33"><table border="0" id="table72" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
               <tr>
  
                <td width="16"><input name="s" type="radio" value="6-G" id="radio8" <? if($_GET['s']=="6-G") echo "checked"; ?> /></td>
  
                <td width="7">&nbsp;</td>
  
                <td><p class="kimlik_nickname"><b>12               aylık üyelik</b> <font color="#F77E30"><b>(119 
  
                  
  
                  YTL)</b></font></p></td>
  
               </tr>
  
              </table></td>
  
             </tr>
  
             
  
            </table></td>
  
            <td width="20">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/tit_uyeyuksel_gold_kapa.gif" width="350" height="10" /></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="14" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" height="22">&nbsp;</td>
  
      <td width="18" height="22">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top" align="right"><table border="0" id="table111" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td><img border="0" src="img/kk.jpg" width="171" height="187" /></td>
  
        <td width="15">&nbsp;</td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><table border="0" width="100%" id="table102" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table103" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Adınız *</p></td>
  
          <td><input name="adi" type="text" id="adi" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="34" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table104" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Soyadınız *</p></td>
  
          <td><input name="soyadi" type="text" id="soyadi" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="34" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table105" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Kart No *</p></td>
  
          <td><table border="0" width="100%" id="table110" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td><input name="c1" type="text" id="c1" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c2" type="text" id="c2" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c3" type="text" id="c3" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
            <td><input name="c4" type="text" id="c4" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" maxlength="4" /></td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table106" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">Son. Kul. Tar.*</p></td>
  
          <td><table border="0" id="table109" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
           <tr>
  
            <td><span style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium; padding-left:5; padding-right:5; padding-top:0; padding-bottom:0">
  
             <select name="c5" class="ari9_gri" id="c5" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #616161; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
  
              <option value="01">01</option>
  
              <option value="02">02</option>
  
              <option value="03">03</option>
  
              <option value="04">04</option>
  
              <option value="05">05</option>
  
              <option value="06">06</option>
  
              <option value="07">07</option>
  
              <option value="08">08</option>
  
              <option value="09">09</option>
  
              <option value="10">10</option>
  
              <option value="11">11</option>
  
              <option value="12">12</option>
  
             </select>
  
             <select name="c6" class="ari9_gri" id="select2" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #616161; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
  
              <option value="07">2007</option>
  
              <option value="08">2008</option>
  
              <option value="09">2009</option>
  
              <option value="10">2010</option>
  
              <option value="11">2011</option>
  
              <option value="12">2012</option>
  
              <option value="13">2013</option>
  
              <option value="14">2014</option>
  
             </select>
  
            </span></td>
  
            <td width="12">&nbsp;</td>
  
            <td><p class="btn02"></p></td>
  
            <td width="10">&nbsp;</td>
  
           </tr>
  
          </table></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table107" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02">CVC No *</p></td>
  
          <td><input name="c7" type="text" id="c7" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 10pt; color: #CE49A9; border: 1px solid #CCCCCC; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" size="5" /></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="8"><p class="cins_cift"></p></td>
  
       </tr>
  
       <tr>
  
        <td height="28"><table border="0" id="table108" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
  
         <tr>
  
          <td width="100" height="28"><p class="btn02"></p></td>
  
          <td align="right"><p class="btn02">
  
           <input name="gonder" type="submit" id="gonder" value="::::: ÖDEMEYİ YAP ::::::" />
  
          </p></td>
  
         </tr>
  
        </table></td>
  
       </tr>
  
      </table></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top"><p class="btn02 style1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Güzenlik ve Gizlilik Prensiplerimiz</p></td>
  
      <td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="350" valign="top">&nbsp;</td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
    </table></td>
  
   </tr>
  
   <tr>
  
    <td width="750"><table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0">
  
     <tr>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
      <td><ul>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı numaranız, en yüksek güvenlikli sayfalarda, 128 bit şifrelenmiş olarak alınır</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı bilgileriniz kesinlike sistem veritabanında ( kayıtlarında ) tutulmaz .Girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileri doğrudan bankaya gönderilir.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Üyeliğiniz bittikten sonra sizden habersiz , sizin onayınız olmadan hiç bir  şekilde kredi kartınızdan para çekilip üyeliğiniz uzatılmaz.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Kredi kartı bilgilerinizi sadece site üzerinde doldurduğunuz ödeme formunda kullanınız. Başka hiç bir yoldan (telefon, e-posta, faks, vb.) kredi kartı bilgileriniz tarafımızca istenilmeyecektir.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Formu doldurduktan sonra sadece 1 kere gönder butonuna tıklayınız.</font></div>
  
       </li>
  
       <li>
  
        <div align="justify"><font class="btn02 style1">Dikkat : Üyelik satışlarımız kesindir.Üyelik iptali yalnızca site yönetimi'nin takdirine kalmıştır.</font></div>
  
       </li>
  
      </ul></td>
  
      <td width="18">&nbsp;</td>
  
     </tr>
  
    </table></td>
  
   </tr>
  
  </table>
  
  </form>
  <?
  }
  ?>

  Yukarıdaki kodlar Benim satış sayfasının kodları
  aşağıdakilerde örnek firma tarafından verilen kodlar
 • Sponsor Reklam
 • 06-12-2009, 13:48:24
  #2
  1/2
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/XML; charset=utf-8" />
    <title>KREDI KART REQUEST/RESPONSE TEST SAYFASI - PHP</title>
  </head>
  <body>
  <?PHP
  if($_POST['submit'] != "")
  {
  	//=========================================================================================
  	//Post edilen objeleri yakala
  	//=========================================================================================
  	$KART_SAHIBI = $_POST['txt1'];
  	$KART_NO = $_POST['txt2'];
  	$KART_AY = $_POST['txt3'];
  	$KART_YIL = $_POST['txt4'];
  	$KART_CV2 = $_POST['txt5'];
  	$KART_TIPI = $_POST['sel1'];
  	$CEKILECEK_TUTAR = $_POST['sel2'];
  	$TAKSIT_SAYISI	= 0;
  	//=========================================================================================
  	//Posa ait bilgiler
  	//=========================================================================================	
  	$API_USER_NAME = "user"; //Sabit
  	$API_USER_PASS = "sifre"; //Sabit
  	$CLIENT_ID = "id"; //Sabit
  	//=========================================================================================
  	$ISLEM_ID = "BGS".rand(1000000,9999999);
  	$PARA_BIRIMI = "USD"; // Sabit
  	$ISLEM_TIPI = "S"; //Sabit
  	$REMOTE_IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  	//=========================================================================================
  	//Değişkene atanan verileri XML şablona yerleştir
  	//=========================================================================================
  	$xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  	<CCRequest>	
  	<LoginInfo>
  		<Name>'.$API_USER_NAME.'</Name>
  		<Password>'.$API_USER_PASS.'</Password>
  		<ClientId>'.$CLIENT_ID.'</ClientId>
  	</LoginInfo>
  	<CardInfo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Number>'.$KART_NO.'</Number>
  		<ExpiresMonth>'.$KART_AY.'</ExpiresMonth>
  		<ExpiresYear>'.$KART_YIL.'</ExpiresYear>
  		<Cvv2Val>'.$KART_CV2.'</Cvv2Val>
  		<Type>'.$KART_TIPI.'</Type>
  		<Total>'.$CEKILECEK_TUTAR.'</Total>
  		<Instalment>'.$TAKSIT_SAYISI.'</Instalment>
  	</CardInfo>	
  	<TransInfo>
  		<OrderId>'.$ISLEM_ID.'</OrderId>
  		<Currency>'.$PARA_BIRIMI.'</Currency>
  		<Mode>'.$ISLEM_TIPI.'</Mode>
  	</TransInfo>
  	<BillTo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Street1></Street1>
  		<Street2></Street2>
  		<Street3></Street3>
  		<StateProv></StateProv>
  		<City></City>
  		<PostalCode></PostalCode>
  		<Country></Country>
  		<Company></Company>
  		<TelVoice></TelVoice>
  		<Email></Email>
  		<IpAdr>'.$REMOTE_IP.'</IpAdr>
  	</BillTo>
  	<ShipTo>
  		<Name>'.$KART_SAHIBI.'</Name>
  		<Street1></Street1>
  		<Street2></Street2>
  		<Street3></Street3>
  		<StateProv></StateProv>
  		<City></City>	
  		<PostalCode></PostalCode>
  		<Country></Country>
  		<Company></Company>
  		<TelVoice></TelVoice>
  		<Email></Email>
  		<IpAdr>'.$REMOTE_IP.'</IpAdr>
  	</ShipTo>
  	</CCRequest>';
  	
  	$url = "https://webservices.parkodeme.com/";
  	$ch = curl_init();
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); 
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 4); 
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
  	$result = curl_exec($ch);
  	curl_close($ch);
  
  	//=========================================================================================
  	//Bu kısımda sunucudan dönen XML deki tüm dalları ayrı ayrı çekip ekrana yazdırıyoruz.
  	//Yada bunu kullanmayıp echo($result); ile geri dönen XML i de alabiliriz.
  	//=========================================================================================	
  	if( preg_match( '~<ErrCode>(.*)</ErrCode>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Hata Kodu:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<ErrMsg>(.*)</ErrMsg>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Hata Açıklaması:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<SubErrCode>(.*)</SubErrCode>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Alt Hata Kodu:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<SubErrMsg>(.*)</SubErrMsg>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Alt Hata Açıklması:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<OrderId>(.*)</OrderId>~s', $result, $oku))
  		echo trim("OrderId:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<Response>(.*)</Response>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Sonuç:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<TransId>(.*)</TransId>~s', $result, $oku))
  		echo trim("TransectionId:".$oku[1]."<br>");
  
  	if( preg_match( '~<TransTime>(.*)</TransTime>~s', $result, $oku))
  		echo trim("Transection Time:".$oku[1]."<br>");
  
  	exit(); 
  }
  ?>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
   <table width="60%" border="1" align="center">
    <tr>
     <td><div align="center"> KREDI KART REQUEST TEST SAYFASI - PHP</div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
      <tr>
       <td width="33%">Kart Sahibinin Adı Soyadı </td>
       <td width="2%"><div align="center">:</div></td>
       <td width="65%"><input name="txt1" type="text" id="txt1" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Kart Numarası </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt2" type="text" id="txt2" maxlength="16" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Son Kullanma Tarihi (MM/YY) </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt3" type="text" id="txt3" size="5" maxlength="2" />
          <input name="txt4" type="text" id="txt4" size="5" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Kart Tipi </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><select name="sel1" id="sel1">
        <option value="MC" selected="selected">MasterCard</option>
        <option value="VI">Visa</option>
        <option value="VE">Visa Electron</option>
        <option value="DC">Dinners Club</option>
        <option value="AM">Amex</option>
        <option value="VD">Visa Delta</option>
        <option value="SO">Solo</option>
        <option value="DI">Discover</option>
        <option value="JC">JCB</option>
        <option value="LA">Laser</option>
        <option value="MD">Maestro</option>
        <option value="SW">Switch</option>
       </select>     </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Cvv2</td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><input name="txt5" type="text" id="txt5" size="6" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Çekilecek Tutar </td>
       <td><div align="center">:</div></td>
       <td><select name="sel2" id="sel2">
        <option value="1.00" selected="selected">1 USD</option>
        <option value="5.00">5 USD</option>
        <option value="10.00">10 USD</option>
        <option value="50.00">50 USD</option>
        <option value="100.00">100 USD</option>
       </select>     </td>
      </tr>
     </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><div align="right">
      <input name="submit" type="submit" id="submit" value="Şimdi Gönder" />
     </div></td>
    </tr>
   </table>
  </form>
  </body>
  </html>

  Bunu nasıl yapabiliriz acaba
  yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar
  yardımcı olabilcek arkadaşlara ücretisz hosting verebilrim
  10 gb alan 100 gb bw hediye olarak vericeğim
  saygılar
 • 06-12-2009, 14:24:24
  #3
  1/2
  normal formdan post edeceksin gerekli alanları. diğer işlemleri bu kod yapıyor zaten
 • 08-12-2009, 16:12:13
  #4
  1/2
  BHCoder adlı üyeden alıntı
  normal formdan post edeceksin gerekli alanları. diğer işlemleri bu kod yapıyor zaten
  olurmu hocam
  öyle
  sql ler update ediyor
  tam kodları adapte etmek laızm
 • 13-12-2009, 00:35:30
  #5
  1/2
  bakabilcek yokmu arkadaşlar yardımcı olabilcek arkadaşa 1 gb host vericeğim 1 yıl
  [email protected]
  lütfen yardımcı olabilcek arkadaş var ise msn mi eklesin

  iyi calişmalar