• 24-08-2010, 05:07:22
  #1
  1/2
  Konu buraya a琮ld m bilmiyorum. vbhaber.com'da forum ve vbulletin d黱yas齨dan tan齨an isimlerle r鰌ortaj yapmlar ve radmin de bu isimlerden biri. Zira radmin'i tan齧ak isteyen bir鏾k 鼀e var.  謓celikle sizi tan齳al齧..
  Radmin kimdir? Mesle餴 nedir? Nerelidir? Tak齧 nedir? Hobileri fobileri gibi genel bi tan齳al齧 sizi..

  23.10.1978 Gaziantep do饀mluyum. Meslegim makina m黨endisi..
  Fenerbah鏴liyim. Maket, u鏰k ve RC helikopter hobilerim.

  Evet Mert Bey sizi tan齧aya 鏰lmaya devam edelim.. Hayat sizin i鏸n nedir? Yani ne i鏸n yayorsunuz yada?
  Valla hayat齨 ne oldu饀nu daha anlamad齧 o y鼁den bu zor soruyu ge鏴lim..

  Yyad齨齴 en komik an yada en zor an neydi?

  En komik an hat齬lam齳orum ama en zoru san齬齧 evlenecegim ki㱮nin dogru ki㱮 olup olmad齨a karar vermekti..

  Peki bu kadar bilgi yeterli Gelelim as齦 mesele olan bilgisayar k齭m齨a..
  Bilgisayarla ne zaman tant齨齴?

  1996 da ilk pc mi almt babam..

  Neydi, nas齦d o zaman pc niye ilgilenmi⺶iniz?
  D黱鼀orum hele o zamanlar niye pc almt齧 diye. Ama san齬齧 oyun i鏸n almt齧. Zaten ald齧 g黱 琏kmt. Format atmay 鰃renmek daha dogrusu windows 95 disketi bulmak 鏾k zordu. Binbir rica ile bilgisayarc齳a kurdurmu⺶um. Sonraki y齦larda windows 98 琮k齨ca cd ile kurulumun rahatl齨a ge鏼i⺶ik..

  Web hayat nas齦 oldu nas at齦d齨齴?
  98 y齦齨da Denizli'de bir internet cafede baad web ser黺enim. Frontpage98 ile web sitesi yap齳ordu bir eleman. Bana sadece nas齦 ftp program kullan齦aca瘕n ve frontpage ile nas齦 resim eklenip link eklenecegini g鰏termi⺶i. O zamandan sonra bir merak ile baad web ser黺enim. 輑k web sitemi bir k齴 arkadam i鏸n yapmt齧. Hey Girl dergisi ay齨 en romantik sitesi se鏼i⺶i. O gazla iere daha a瘕rl齥 verdi餴mi hat齬l齳orum.
  O zamanlar icq vard. Bir sabah icq yu a琮nca onlarca k齴 benimle tanmak istemi⺶i.


  Ben 㱮mdi bile vayy be diyorum O zamanda o pop黮arite 㱮mdi de餴⺶i tam tersi Peki ilk vBulletin ismini nas齦 duydunuz hat齬l齳or musunuz?
  vBulletin ile tanmam 2005'de oldu. Ondan 鰊ce hep sitelerimde phpbb kulland齧.
  vBulletinde beni en 鏾k etkileyen plugin ekleme kolayl齡齳d. phpbb'de bir plugin eklemek tam 鏸n i⺧encesi idi. 辵 sat齬 bul alt齨a ⺷ kodlar ekle gibi bir ton dosyada modifiye etmek 鏾k zor ve s齥齝 idi
  ..

  Nas齦 bir site i鏸n vB kulland齨齴 ilk ?
  輑k r10.net i鏸n lisans ald齧. 2005de almt齧..

  r10 nas齦 olu⺶u fikir nerden 琮kt neden a鐃齨齴?
  2003 y齦齨da Google'a hayrand齧. Bir zamanlar齨 devi altavista.com u piyasadan silmi⺶i. Google'da 黶t s齬alara 琮kman齨 鰊emini fark etmi⺶im 琰nk nereye gitsem insanlar art齥 arama yapmak i鏸n google'a giriyordu. Google'da 黶te 琮kmak demek sitelere daha fazla ziyaret鏸 鏴kmek demekti. 2004 y齦齨da adsense yoktu. Sitelerin tek gelir kapas banner reklamc齦 idi.

  2000'li y齦lar齨 banda Google'dan 鰊ce diyelim ziyaret鏸 鏴kmenin yollar齨da biri toplistlerdi. O zamanlar piyasada 4-5 kaliteli toplist vard.

  輞inet toplisti bir forum a琮nca oraya tak齦maya karar vermi⺶im. Sonra iyinet admin ile yollar齧齴 ayr齦d ve r10.net i kurmay ve bildiklerimi ba⺧a insanlarla paylaaya karar verdim
  .

  Bu pop黮ariteyi tahmin ediyormuydunuz ve iyinete rakip olarakm a鏼t齨齴 ?
  輞inet biraz daha genel forumdu yani webmasterlara y鰊elik ama ben daha 鏾k Google'a a瘕rl齥 vermeye karar vermi⺶im. Zaten o zamanlar Adsense yeni 琮kmt. insanlar齨 kafas齨da 鏾k fazla soru vard. 輞inet biraz toplistin g鰈gesindeydi.

  Anlad齧 ona binaen a鐃齨齴.. r10 neden peki yada domaini nas齦 ald齨齴 r10 radmin r nin esprisi nedir?

  O zamanlar d黱ya kupas f齬t齨as vard. Ronaldinho i鏸n fan sitesi yapacakt齥. Ronaldinho 10 numaral formay giydi餴 i鏸n r10 diye bi㧐yler yapmay tasarl齳orduk ama sonra iyinetadmin ile yollar齧齴 ayr齦齨ca boer ronaldinho'yu dedim ak齦da kal齝 oldu饀 i鏸n r10.net i pekte webmasterl齥 鏰餽t齬mayan bir isim olmas齨a ragmen a鐃齥..

  辤mdi r10 deyince webmasterl齥 鏰餽齳or.. radmin neden r10 olduktan sonram ?
  Admin degilde R10'un R sini bana koyup radmin olsun demi⺶im.

  Peki Mert Bey r10 鏰lma prensibi nas齦? Yani y鰊etimsel olarak hedef ne, ama ne? 輓sanlar neye g鰎e se鏸liyorlar y鰊etime?
  r10 y鰊etimsel olarak g鰊黮l arkadaardan olu⺷yor. Temel prensip insanlara yard齧 etmek. Bir insan齨 ki㱮li餴 yazd齥lar ve insanlara yaklam tarz ele veriyor. R10 y鰊etime g鰊黮l arkada se鏴rken ilk olarak insanlara yaklam tarz齨a bak齳oruz. Sonra belli bir konudaki bilgi birikimine ve sonrada online s黵esinin 鏾klu饀na g鰎e degerlendiriyoruz.

  輓sanlar ulamad齥lar齨dan yak齨齳orlar radmine bu konuda ne d黱鼀orsunuz ?

  莖k fazla 鰊emsiz mesaj geliyor. 鰊emli mesajlar arada kayn齳or. iki g黱 girmeyince mesaj kutum doluyor her gelen mesajada malesef cevap yazamad齧 i鏸n ulaa problemi oluyor..

  Peki bi 鰊erim vard hat齬larsan齴 ileti㱮m havuzu diye bu bu soruna 琏z黰 olmazm?
  r10.net i kurumsalla⺶齬may art齥 daha s齥 d黱黵 olduk. 躢ret kar瘕 g鰎ev yapacak ki㱮ler problemler ile ilgilendirtmeyi d黱鼀oruz.

  Y鰊etimsel problemlermi genel forum i鏴ri餴 filanda bunun i鏴risinde mi?
  Genel forum sorunlar ile ilgilenecekler. Canl destek hatt kurmay齞a d黱鼀oruz

  Buda g鼁el bir fikir umar齧 daha da faydal olur.. Peki 鼀e olmay zorla⺶齬may d黱鼀ormusunuz tc kimlik no vs. gibi.. Ger鏸 son d鼁enlemede biraz daha zorla⺶r齦d ama ?
  B鰕le devam ettirmeyi d黱鼀oruz. Davetiye sistemi en iyisi hepimiz i鏸n.
  Yeni sisteme g鰎e davetiye hakk her 鼀enin bir ka tane olacak. 42bin 鼀esi var her kez 3 arkadan davet etse zaten 100binden fazla ki㱮 eder ki t黵kiyede bu kadar webmaster olaca瘕n齞a pek d黱m鼀orum


  Peki hocam r10 seo yarmalar gelmeyecekmi? B鼀黭 yarmalar?
  SEOy armalar齨齨 鰊黱deki en b鼀黭 engel adaletsizlik olarak g鰎鼀oruz. yle ki google gold domainlere 鏾k 鰊em veriyor. Siz sitenize edu yada gov uzant齦 bir yerden link al齨ca kafadan ilk 10 i鏸ne giriyorsunuz. gold domainlerden link bulamayanlar i鏸n b鼀黭 haks齴l齥 oluyor..

  Peki radore ile ili⺧isi nedir r10 nun yada radminin ?
  Radore'nin patronu Kubilay Bey bana ilk sponsor olan ki㱮dir.
  2002'den beri muhabbetimiz var onunla.
  8 y齦d齬 鏰l齳oruz onunla.


  Siz ortak filan de餴lsiniz oraya san齬齧 ?
  Yoo hay齬. Radore ismini ben 鰊ermi⺶im Kubilay'a.

  Peki hocam bu donmalar kesintiler hacklenmeler filan tamam bunlar web de olas 㧐yler ama r10 da bu s齥l齨 鰊黱e ge鏸lemiyormu? Yani itibari bir zedelenme s鰖 konusu de餴lmi ?
  R10.net'te tak齦an ki㱮ler internetin En'leri tabir edilen ki㱮ler. En b鼀黭 botnet ordusu olan ki㱮ler en iyi flashc齦ar tasar齧c齦ar ve en iyi hacklar
  bu kadar En ki㱮 bir arada olunca sorunlarda 鏾k oluyor
  Herg黱 sald齬 hala geliyor. Ama art齥 eskisi kadar s齥 kapanm齳or. Bizlerde bu sald齬齦ardan 鏾k 㧐yler 鰃rendik
  internette 150'ye yak齨 sald齬 㧐kli ve methodu var ama bizim T黵k'ler en 鏾k 4 tip sald齬齳 tercih ediyor. Bizlerde bu 4 tip sald齬 㧐kline g鰎e kendimiz korumalar geli⺶irdik. Mutlak koruma yoktur ama en az齨dan elimizden geleni yap齳oruz bu 4 tip sald齬 i鏸n


  Peki hocam yasal olarak kazan齦m hi mi dava filan yok
  Davalar yeterli kan齮 olmad i鏸n d鼀or.

  莖k can s齥齝 bir durum ge鏴nki mevzuda deliliniz filan varm dava a鏰cakm齭齨齴 ?
  Sald齬gan ki㱮nin IP bilgilerinden ba⺧a bir delilimiz yok. Sald齬gam sunuculara girmedi餴 i鏸n yaz齦齧dan kaynakl bir a琮k y鼁黱den ger鏴kle⺶i olay..

  Atakan Ko'u nas齦 buldunuz siteyle ili⺧isi nedir nas齦 oldu?
  Atakan Ko r10.net'e tak齦齬d. msn ile tant齥. Yard齧c oluyor bize..

  Ne gibi yard齧 yani Atakan KO vB'yi ba⺶an sona de餴⺶irir gibi istese ama r10 da o kadar scriptsel bi de餴㱮klik olmuyor?
  Atakan 'dan genelde optimizasyon i鏸n 鏰lmt齥. r10.net 鏾k fazla database error veriyordu bir ara bunlar齨 optimizesi i鏸n 鏰lt齥. Bir ka eklenti modifiye etti bizim i鏸n o kadar..

  Teknik yetkili diye g鰖黭黱ce insanlar 鏾k 㧐y bekliyorlar gibi.. Peki r10 tema de餴⺶irmeyecekmi
  Reklamc齦齥ta bir ilke vard. 躵黱 en g鼁el g鰏teren renk ile reklam filmi haz齬lan齬. En s齥 鰎negi araba reklamlar齨da g鰎黮黵. Vb'tini en g鼁el g鰏teren ve g鰖 yormayan temas齞a bu mavi tonlar oldu饀 i鏸n bunda karar k齦d齥. herkezin g鰖 bu temaya a㱮kar.

  O kabul ama bu renklerde g鰖e hitap eden tema olabilirmi desek olabilir ?
  Bu tema ile daha gideriz san齬齧 bir s黵e daha.

  r10 biraz webmaster yada google bilgi kayna瘕 olmaktan yani di餰r de餴e eksenindne kay齳ormu? 3 y齦l齥 konular g黱cel kal齳or ama yeni 㧐yler az齨l齥ta 琮k齳or..
  Google pagerank algoritmas齨 degi⺶irmedik鏴 eski konular hep g黱celle kalacakt齬. Google algoritmas齨a yenilikler yap齳or g黱celle konular bunlar olluyor genelde.

  Peki muhabbet konular yada ticaret yo饀nlu饀 sizin kafan齴daki r10 bumuydu ?
  Webmasterlarda insand齬 ve dejar olmas gerekiyor. E餰r dejar olamazsa bu sefer diger konularda geyik muhabbetleri art齳or ama en az齨dan 㱮mdi en fazla geyik off-topic kategorisinde oluyor. O b鰈黰ler olmazsa olmaz olarak g鰎鼀oruz r10'da
  Ve sosyal i鏴rikli o kategoriler 鼀eleri birbiri ile kayna⺶齬齳or. R10.net bulualar beraber iftar 鏰d齬齨a gitmeler hal saha ma鏻ar hep b鰈黰lerdeki fikirler ile ba齳or.


  Host piyasas buna bi d鼁enleme olacakm ? Yani 鏾k can s齥齝 㧐ylerle karlal齳or evet opsiyonel istedi餴ni se bi 鏾饀 orda ama insanlar齨 emekleri paralar heba oluyor? Bir ya s齨齬 yada bi konuda yersa餷ay齝 vergi levhas s齨齬 getirilmesi 鰊erilmi⺶i yan齮s齴 kald?
  r10.net kural koyucu bir mekan degildir. Herkez 鰖g黵 iradesi ile istedi餴ni yapmal serbest piyasa var ama insanlar齧齴齨da ⺷nu iyi bilmesi gerek ki ucuz etin yahnisi olmaz.
  2$ a hosting al齳orsa ceremesinide 鏴kmesi gerekti餴ni bilmeli. ayn hosting paketine 20$ veriyorsada onun sefas齨 s黵mesini bilmeyi 鰃renmeli.
  iyiyi k鰐鼀 ay齬may 鰃renmeleri i鏸n dandik hostincilerinde olmas gerekiyor r10 da
  2$ a hosting al齪 rezil olunca ve verilerini kay齪 edince iyi hostincilerin degerini daha iyi anlayacakt齬.


  Ac齧as齴ca geliyor takdir sizin Peki r10 u geli⺶irmek i鏸n b鼀黷mek i鏸n yada ievsel hale getirmek i鏸n hatta daha basit ve genel bi tabirle ileriye y鰊elik bi projeniz ⺷nla gelicez ⺷ olacak farkl dedi餴niz bi㱮 varm ?
  Webmasterl齥 鏸zgisinin hatlar bellidir. Forum geli⺳in yada arama motorlar齨dan daha 鏾k ki㱮 gelsin diye 鰎negin Dizi kategorisi elbetteki a鏰may齴. 躽elerimizden gelen talepler dogrultusunda webmasterl齥la ilgili yeni kategoriler a琮yoruz. Bunun d齨da anasayfay forum d齨da portallaa plan齧齴 var yak齨 tarihte.
  Yar齨 birg黱 Bing arama motoru Google'u ge鏴rse isabetli sonu鏻ar konusunda ve insanlar arama yapmak i鏸n onu tercih ederse Bing i鏸n 鰖el b鰈黰ler elbette a鏰r齴.
  R10 bundan sonraki d鰊emde Webmasterl齥 鏸zgisindeki t黰 yeniliklere a琮k olacakt齬


  Kastetti餴m 㧐y ⺷ydu bu r10 scriptleri tools lar gibi..
  r10.net i鏸n webmaster ara鏻ar yapmak isteyen arkadaar 琮k齳or zaman zaman ama bunlara inan齦maz botnet sald齬齦ar geliyor. Projeler daha b鼀鼀emeden sonlard齬齳or arkadaar backlink.r10.net analiz.r10.net gibi projeler hep yar齧 kald.

  Webmasterlara 鰊eriniz nedir iyi g鰖de pop黮er para kazand齬an siteler i鏸n ne yaps齨lar ?
  Benim ileriye d鰊黭 olarak g鰖lemledi餴m 㧐y. internetten reklamlar ile para kazanmak eskisi kadar kolay olmayacak art齥. 屈nk reklam yay齨c say齭 geometrik olarak artarken, reklam veren say齭 aritmetik art齳or. Ben gelecegi e-ticarette g鰎鼀orum. Ba⺧ar齨齨 sitelerinin 黵黱lerini tan齮mak yerine, bir ka ki㱮nin birle㱮p kendi e-ticaret d黭kanlar齨 a鏼alar齨齨 daha isabetli olaca瘕n 鰊g鰎鼀orum

  Hocam 鏾k te㧐kk黵 ederiz son olarak vBHaber hakk齨da bi yorum alal齧 sizden..
  vBHaber gibi sitelere hep ihtiyac vard齬. ingilzicesi yeterli olmayan 鏾k fazla t黵k webmaster arkadam齴 var. Vb'de 琮kan yenilikleri t黵k webmasterlara vbhaber'in ilk duyurmas olduk鏰 鰊emli..

  Kaynak: http://www.vbhaber.com/showthread.php?t=116
 • Sponsor Reklam
 • 24-08-2010, 05:23:15
  #2
  1/2
  g鼁el bir r鰌ortaj olmu te㧐kk黵ler.
 • 24-08-2010, 05:26:03
  #3
  1/2
  G鰎memi⺶im r鰌ortaj. Bi arkada a鏼t konu ama yap齦acak diye a鐃 o konuda paylald齳sada g鰎emedim.
  R鰌ortaja gelince, 鏾k g鼁el olmu ve g鼁el sorular sorulmu.. 鲳renmemiz gereken 鏾k 㧐y var Eme餴 ge鏴nlere te㧐kk黵ler..
  Ailenizin di hekimi :)
 • 24-08-2010, 05:47:50
  #4
  1/2
  G鼁el bir r鰌ortaj olmu, daha yak齨dan tan齧 olduk radmini ayr齝a ben kafamdaki baz sorularada yan齮 buldum. R鰌ortaj ger鏴kle⺶iren arkada te㧐kk黵ler.
 • 24-08-2010, 05:50:22
  #5
  1/2
  ad齨 bilmiyordum onuda 鲳renmi oldum keyifli r鰌ortaj olmu te㧐kk黵ler.
 • 24-08-2010, 07:03:19
  #6
  1/2
  Samimi bir roportaj.

  Soran ki㱮de baya瘕 samimi sorular sormu.
 • 24-08-2010, 10:02:53
  #7
  1/2
  En ince ayr齨t齭齨a kadar kaliteli sorular sorulmu.M黭emmel bir r鰌ortaj ortaya 琮km do餽usu.Radmin hakk齨da bilgi sahibi olmayan arkadaar bilgilenmi⺶ir diye tahmin ediyorum.Te㧐kk黵ler.
  輘im Soyisme 謉eme Yap齨 Ayr齝a 0553 .. 13 98 onay al齨!
 • 24-08-2010, 11:06:50
  #8
  1/2
  B黷黱 akl齧daki sorular sormuar,te㧐kk黵ler radmin ve vbhaber
 • 24-08-2010, 11:15:32
  #9
  1/2
  莖k bar齦 bir r鰌ortaj olmu, te㧐kk黵ler bu r鰌ortaj i鏸n (:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319