Aspire
Koineks
 • 26-08-2008, 23:00:32
  #1
  1/2
  EN UZUN İNSAN İSMİ:

  ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

  Adı :
  Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
  Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
  Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
  Zeus

  Soyadı:
  Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum

  ( bu eleman resmi işlemlerde "Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenberger dorff" ismini kullanıomuş)

  EN UZUN BİLİMSEL HAYVAN İSMİ:

  Bir sinek türüne aittir;

  Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

  EN UZUN YER İSMİ:

  Amerika'da :
  Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) "El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula"

  Manası: "Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası"


  Galler'de :
  Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

  Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy rndrobwyll-llantysiliogogogoch

  Manası: "Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi"


  Yeni Zelanda'da :
  Bir tepe adı;

  Tetaumatawhakatangihangakoauao tamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenu aakitanarahu

  Manası: "Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer"


  Tayland'da :
  Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

  Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

  Manası: "Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir"


  EN UZUN FİLM İSMİ:

  "Marat/Sade" olarak bilinen filmin resmi adı;

  "The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade"


  EN UZUN MÜZİK GRUBU İSMİ:

  "The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead"

  EN UZUN ALBÜM İSMİ:

  Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

  "When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
  He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
  He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
  No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
  Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
  The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
  Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
  Cuz You'll Know That You're Right"

  Tek kelime olarak Soundgarden grubunun "Satanoscillatemymetallicsonat as" albümü...

  EN UZUN ŞARKI İSMİ:

  Christine Lavin'in "Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
  Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
  were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
  go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
  Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
  wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
  couldn't expect you to pay my way, but after going out with
  you for three years, I don't like surprises" şarkısı

  EN UZUN BİLİMSEL İSİM:

  267 aminoasitten oluşan, "tryptophan" olarak bilinen ve kimyasal formülü "C1289 H2051 N343 O375 S8" olan enzimin bilimsel adı!!!!

  "methionylglutaminylarginyltyr osylglutamylserylleuc ylphenylal
  anylalanylglutaminylleucyllysy lglutamylarginyllysy lglutamylg
  lycylalanylphenylalanylvalylpr olylphenylalanylvaly lthreonyll
  eucylglycylaspartylprolylglycy lisoleucylglutamylgl utaminylse
  rylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisole ucylglutam
  ylalanylglycylalanylaspartylal anylleucylglutamylle ucylglycyl
  isoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleuc ylalanylas
  partylglycylprolylthreonylisol eucylglutaminylaspar aginylalan
  ylthreonylleucylarginylalanylp henylalanylalanylala nylglycylv
  alylthreonylprolylalanylglutam inylcysteinylphenyla lanylgluta
  mylmethionylleucylalanylleucyl isoleucylarginylglut aminyllysy
  lhistidylprolylthreonylisoleuc ylprolylisoleucylgly cylleucyll
  eucylmethionyltyrosylalanylasp araginylleucylvalylp henylalany
  lasparaginyllysylglycylisoleuc ylaspartylglutamylph enylalanyl
  tyrosylalanylglutaminylcystein ylglutamyllysylvalyl glycylvaly
  laspartylserylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylp rolylvalyl
  glutaminylglutamylserylalanylp rolylphenylalanylarg inylglutam
  inylalanylalanylleucylarginylh istidylasparaginylva lylalanylp
  rolylisoleucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolyl prolylaspa
  rtylalanylaspartylaspartylaspa rtylleucylleucylargi nylglutami
  nylisoleucylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycylt yrosylthre
  onyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylval ylthreonyl
  glycylalanylglutamylasparaginy larginylalanylalanyl leucylprol
  ylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysyll eucyllysyl
  glutamyltyrosylasparaginylalan ylalanylprolylprolyl leucylglut
  aminylglycylphenylalanylglycyl isoleucylserylalanyl prolylaspa
  rtylglutaminylvalyllysylalanyl alanylisoleucylaspar tylalanylg
  lycylalanylalanylglycylalanyli soleucylserylglycyls erylalanyl
  isoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylgluta minylhisti
  dylasparaginylisoleucylglutamy lprolylglutamyllysyl methionyll
  eucylalanylalanylleucyllysylva lylphenylalanylvalyl glutaminyl
  prolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylser ine"
 • Sponsor Reklam
 • 26-08-2008, 23:02:41
  #2
  1/2
  İlginç.

  ...

 • 26-08-2008, 23:04:43
  #3
  1/2
  kimse anlamasın diye saçma isimler koyuyorlar sonra bilimsel oluyor saçma
 • 26-08-2008, 23:18:08
  #4
  1/2
  Aynen İsime Bakarmısın
  Alıntı
  Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

  Bende istesem uzaltırım
  Örnek : Sarı
  sapülitus rılatus monos

  ...

 • 29-08-2008, 04:56:35
  #5
  1/2
  MeeRThus adlı üyeden alıntı
  EN UZUN İNSAN İSMİ:
  ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;
  Adı :
  Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
  Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
  Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
  Zeus
  Soyadı:
  Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum
  ( bu eleman resmi işlemlerde "Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenberger dorff" ismini kullanıomuş)
  bütün akrabaların isimlerini mi takmıslar nabmıslar
  Kurumsal Firma Scripti
 • 29-08-2008, 08:22:46
  #6
  1/2
  Makara yapıyolar resmen isimlere bak

  Buda bizim kamilin soyadı

  "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum."

  GFB || burax.net

 • 30-08-2008, 14:08:06
  #7
  1/2
  mesele çene eklemi : articulariotemporomandibularis demek tıpçı ev arkadaşlarımdan biliyorum
  . . kişisel blog sayfam . .
 • 30-08-2008, 15:47:40
  #8
  1/2
  Burax adlı üyeden alıntı
  Makara yapıyolar resmen isimlere bak

  Buda bizim kamilin soyadı

  "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum."
  flash yapan bi sitenin tanıtım yazısı değilmiydi bu
 • 31-08-2008, 19:14:26
  #9
  1/2
  abdurrahmanuzunkavakaltındayataryatmazuyuroğulları buda made in turkey