Verilmiş hak geri alınmaz.
Kanun geriye işlemez.
Hukuktaki en temel 2 kuraldır.