Google Fan Webmaster Forum - Tekil Mesaj gösterimi - 18 Ocak Ban...
Tekil Mesaj gösterimi
  1  
Alt 19-01-2007, 11:40:26
Gmail
Üyeliği durduruldu
 
Standart

18 Ocak Ban...

Sonunda Bende Banlandım;

Site(leri)nizdeki Google reklamlarýnda geçersiz týklamalar ve/veya
gösterimler üretildiðini fark ettik. Bu nedenle Google AdSense
hesabýnýzý devre dýþý býraktýk. Bunun AdWords
reklamverenlerinin
çýkarlarýný korumak üzere alýnmýþ gerekli bir önlem olduðunu
anlamýnýzý
rica ediyoruz.

Bir yayýncý sitesindeki reklamlarda, aþaðýdakiler tarafýndan
oluþturulan týklamalar ve/veya gösterimler dahil ancak bunlarla
sýnýrlý
olmamak üzere geçersiz týklamalar veya gösterimler olamaz:

- bir yayýncý tarafýndan kendi web sayfalarýnda
- baþkalarýný kendi reklamlarýný týklamaya teþvik eden bir
yayýncý
tarafýndan
- otomatik týklama programlarý veya aldatmaya yönelik baþka
yazýlýmlar
tarafýndan
- reklam kodunun herhangi bir bölümünde deðiþiklik yapan veya
reklamlarýn herhangi bir nedenle yerleþimini, davranýþýný,
hedeflerini
veya daðýtýmýný deðiþtiren bir yayýncý tarafýndan

Bunlar veya Google AdSense Þartlar ve Koþullarýný ve program
politikalarýný ihlal eden bu türden baþka etkinlikler hesabýnýzý
devre
dýþý býrakmamýza neden olabilir. Þartlar ve Koþullar belgesi ile
program politikalarý aþaðýdaki sayfalarda yer almaktadýr:

https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=tr
https://www.google.com/adsense/policies?hl=tr

Geçersiz týklama gerekçesiyle program dýþý býraký***
yayýncýlara
AdSense tarafýndan daha sonra katýlma izni verilmez ve bu
yayýncýlara
daha fazla ödeme yapýlmaz. Hesabýnýzdaki kazançlarýnýz ilgili
reklamverenlere tam olarak geri ödenecektir.

Bu kararýn yanlýþlýkla alýndýðýnýzý düþünüyorsanýz ve
geçersiz
etkinliðin sizin eylemleriniz veya ihmalinizden ya da sizin
sorumluluðunuzdaki kiþilerin (örneðin, çalýþanlarýnýz veya
aile
bireyleriniz) eylemlerinden veya ihmalinden kaynaklanmadýðý
konusunda
iyi niyetle israr ediyorsanýz, hesabýnýzýn kapatýlmasýna itiraz
edebilirsiniz. Bunun için aþaðýdaki formu kullanarak bizimle
baðlantý
kurun:

Google AdSense Yardım Merkezi

Google itirazýnýzý deðerlendirmeye karar verirse, size kýsa
sürede
bilgi vermek için elimizden geleni yapacaðýz ve gerekli adýmlarý
atacaðýz. Ýtirazýnýz konusunda bir karara varmadýysak, bunun
ardýndan
veya tekrar yapý*** itirazlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

Saygýlarýmýzla,

Google AdSense Ekibi

Benim Öğrenmek İstediğim Aralık Ayı Kazancımı Alabilir miyim?
Sponsored Links