aLp3r adlı üyeden alıntı
Para ödeme garantisi var...Eğer haksız olduklarını kanıtlarsan ki bu çok zor eğer bunu kanıtlarsan paranı ödemek zorundalar...
Kuralları arasında hatırlıyodum eski kurallardır belki değişmiştir ya da yanıldım.
Her Neyse
Şu an geçerli adsense ödeme şart ve koşulları dikkatlice okuyun kaçırdığımız çok şey olabiliyor.


Ödeme. Siteniz (Siteleriniz) ile bağlantılı olarak görüntülenen Reklamlar'a yapılan geçerli tıklamaların, Reklamlar'ın geçerli görüntülenmelerin ve/veya Yönlendirme Düğmesi ile başlatılan ve geçerli bir şekilde tamamlanmış olan Yönlendirme Olayları'nın sayısı temelinde, her bir durumda Program'ın katılımcıları için Google tarafından belirlenen bir ödeme alacaksınız. Arama Sonuçları almayı tercih ettiyseniz, bu ödeme Arama Sonuçları için geçerli ücretlerle dengelenecektir. Taraflarca (e-posta da dahil olmak üzere) yazılı olarak mutabık kalınmadığı sürece, Siz'e yapılacak ödemeler, kazanç bakiyenizin $100 veya üzeri olması halinde Reklamlar veya Yönlendirme Düğmeleri'nin Siteniz'de çalıştığı veya Reklamlar'ın Arama Sonuçları Sayfaları'nda çalıştığı her bir takvim ayının bitişini izleyen yaklaşık otuz (30) gün içinde Google tarafından gönderilecektir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Google, Sözleşmenin Siz (Google'ın Siz'in bu Sözleşmeyi feshetmeye dönük e-posta da dahil olmak üzere yazılı talebinizi almasının ardından) veya Google tarafından Sözleşmenin feshedildiği takvim ayının bitişini izleyen yaklaşık doksan (90) gün içinde kazanç bakiyenizi ödeyecektir. Ancak, Google, $10'ın altındaki hiçbir kazanç bakiyesi için hiçbir suretle ödeme yapmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere rağmen Google, aşağıda belirtilenlere dayanan hiçbir ödemeden dolayı yükümlü olmayacaktır: (a) herhangi bir kişi, robot, otomatik program veya benzeri bir aygıt tarafından, (i) IP adresiniz veya kontrolünüz altındaki bilgisayarlardan gelen, (ii) son kullanıcılara reklamlara tıklamaları için para karşılığında, yanlış sunum yoluyla veya rica üzerinden talepte bulunarak veya (iii) son kullanıcılara Yönlendirme Olayları'nı tamamlamaları için para karşılığında, yanlış sunum yoluyla veya rica üzerinden talepte bulunarak gerçekleştirilen tüm tıklamalar veya görüntülemeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Google tarafından makul bir şekilde belirlenen geçersiz sorgular, geçersiz Yönlendirme Olayları veya Reklamlar için geçersiz tıklamalar veya görüntülemelerden; (b) Tarayıcılarında JavaScript devre dışı bırakılmış son kullanıcılara gönderilen Reklamlar veya Yönlendirme Düğmeleri'nden; (c) Yardım kuruluşlarından faydalanan Reklamlar ve Google'ın sunabileceği diğer yer tutucular ve açık Reklamlar'dan (d) Google'ın kendi ürünleri ve/veya hizmetlerine dönük reklamlarından (tamamlanmış Yönlendirme Olayları temelindeki ödemeler hariçtir); veya (e) yukarıda (a) açıklanan önemli sayıda geçersiz tıklama ile karıştırılmış olan tıklamalardan veya bu Sözleşme'nin sizin tarafınızdan herhangi bir geçerli ödeme döneminde herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden doğan herhangi bir tutar. Google, yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin veya bu Sözleşme'nin Siz'in tarafınızdan herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin Google tarafından makul bir şekilde araştırılmasının ardından veya Siteniz (Siteleriniz) ile bağlantılı olarak Reklamları görüntülenen bir reklamverenin söz konusu Reklamlar için Google'a ödeme yapmaması halinde yukarıda belirtilenlerin herhangi biri veya bu Sözleşme'nin Siz'in tarafınızdan herhangi bir şekilde ihlal edilmesi nedeniyle, ödemeyi bekletme veya hesabınızı borçlandırma hakkını saklı tutar. Ayrıca, (Google AdWords programı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir Google programıyla ilgili olarak Google'a yapmanız gereken herhangi bir ödemenin vadesini geçirmişseniz, Google, tüm bekleyen ödemeler yapılana kadar ödemeyi bekletme veya Program'la bağlantılı olarak alacaklı olduğunuz tutarı Google'a borçlu olduğunuz tutarla dengeleme hakkını saklı tutar. Ödemelerin uygun şekilde yapılmasını sağlamak için, hesabınızla ilgili doğru temas ve ödeme bilgilerini sunmak ve muhafaza etmekle yalnızca Siz sorumlusunuzdur. ABD vergi mükellefleri için bu bilgiler, herhangi bir sınırlama olmaksızın geçerli bir ABD vergi numarasını ve tümüyle doldurulmuş W-9 Formu'nu içermektedir. ABD dışındaki vergi mükellefleri için bu bilgiler, herhangi bir sınırlama olmaksızın vergi mükellefinin ABD'de herhangi bir Faaliyeti olmadığını gösteren imzalı bir sertifika ( https://www.google.com/adsense/taxinfo URL'sinde veya Google tarafından zaman zaman sunulabilecek olan benzeri bir URL'de bulunan Google AdSense: Vergi Bilgileri Sayfası'nda açıklandığı şekilde) veya tümüyle doldurulmuş W-8 formu ya da ABD vergi makamlarınca gerekli görülen geçerli bir ABD vergi numarası gerektirebilecek başka bir formu içerir. Temas veya ödeme bilgileri hatası veya eksikliği nedeniyle geri dönen veya iptal edilen çeklerle ilgili tüm banka masrafları, yeni yapılacak ödemeden düşülebilir. Program'a katılımınızla bağlantılı olarak herhangi bir devlet kurumu tarafından çıkartılan geçerli tüm vergileri ve masrafları ödemeyi kabul edersiniz. Google, fiyatlandırma ve/veya ödeme yapısını istediği an değiştirebilir. Program kapsamında yapılan herhangi bir ödemeye itirazınız olması halinde, söz konusu ödemeyi izleyen otuz (30) gün içinde Google'ı yazılı olarak haberdar etmeniz gerekmektedir; Google'ın bu şekilde haberdar edilmemesi, söz konusu ihtilaflı ödeme ilgili olarak tüm hak taleplerinizden feragat etmenizle sonuçlanacaktır. Ödeme, yalnızca Google tarafından tutulan kayıtlar temel alınarak hesaplanacaktır. Başka hiçbir ölçüm veya herhangi bir istatistik Google tarafından kabul edilmeyecek ve bu Sözleşme kapsamında geçerlilik taşımayacaktır. Bu Sözleşme kapsamında yapılan ödemeler yalnızca Siz'in kullanımınız içindir ve Google tarafından (e-posta da dahil olmak kaydıyla) yazılı olarak açık bir şekilde onaylanmadıkça herhangi bir üçüncü şahsa havale edilemez veya herhangi bir şekilde devredilemez (yani, tarafınızdan yönetilen ve ayrı ayrı ödemeler gerektiren Siteler'e dağıtılamaz).