saturn bana ver bozduram ..
% bilmem kaç komisyonla